Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ.СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ЗА 2011г.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНИ РЕГУЛАЦИИ ПРИ ДЕКАПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ И НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЛИХВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА РИСКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА". автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Какво не знаем за здравноосигурителните вноски. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Кои лица могат да се осигуряват по свое желание за пенсия по българското законодателство за времето, през което са работили в чужбина. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОКУПКА, ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ФИНАНСОВИ АКТИВИ "ДЪРЖАНИ ДО ПАДЕЖ". автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • Права на наследниците от гледна точка на пенсионното производство. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Промени в пенсионните права от началото на 2012 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Промени на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2012г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени от началото на 2012 г. в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Разходите от обезценка на вземания при годишното приключване за данъчни цели. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЯ - СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО Й. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Неоспорим факт е, че транснационалните компании (ТНК) са едно от най-значимите явления в световното стопанство и ролята им в съвременните условия непрекъснато нараства. Те са основна движеща сила на процесите на глобализация, имат огромен принос за развитието на международната търговия и оказват все по-съществено влияние върху функционирането на днешната световна икономическа система. В контекста на членството на страната ни в Европейския съюз все повече се увеличава броят и се разширява присъствието на инвестиращите и работещи у нас чужди ТНК. Те имат ключово значение за преодоляване на редица проблеми на икономическото ни развитие. Същевременно, съвременните икономически реалности създават предпоставки за все по-активно участие на българските предприятия в процесите на интернационализация на стопанската дейност не само чрез традиционните форми на външна търговия, но и чрез развиване на транснационална дейност, разкривайки задгранични поделения в други страни. Всичко това прави особено актуални и значими изследванията на различните аспекти на дейността на ТНК, в това число и на счетоводните. Счетоводната информация се явява обективна необходимост за управлението на ТНК в условията на сложната, свръхконкурентна и динамично променяща се интернационална среда. Едно от най-важните условия за повишаване на ефективността на управлението на тези компании е усъвършенстването на неговото счетоводно-информационно осигуряване. Това налага решаване на редица въпроси от теоретико-методологичен и приложен характер, свързани с успешното организиране и функциониране на счетоводната система на ТНК, със създаването и възможно най-пълното използване на счетоводната информация за тяхната дейност в процесите на вземане на управленски решения. 1.Специфични характеристики на управлението на транснационалните компании, пораждащи особености при организирането и функционирането на тяхната счетоводна система. Основни фактори, влияещи върху организацията на счетоводната система и движението на информационните потоци в нея Уникалната икономическа природа на ТНК, присъщите им характерни черти и многообразието от форми на дейност обуславят сложността и спецификата на тяхното управление, а оттам и редица особености и проблеми при изграждането на счетоводната им информационна система. Необходимо е организацията на тази система да бъде съобразена с особеностите на обекта и субекта на управление на ТНК, както и със специфичното влияние на интернационалната обкръжаваща среда, в която протича тяхната дейност. Тя трябва да функционира така, че да удовлетворява възможно най-пълно информационните нужди на вътрешните потребители - управленските органи на компанията и същевременно да изпълнява изискванията, свързани с осигуряването и оповестяването на информация, предназначена за външните потребители на финансовите отчети.

Брой: 3/3.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв