Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ.СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ЗА 2011г.автор: Мина Димитрова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНИ РЕГУЛАЦИИ ПРИ ДЕКАПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ И НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЛИХВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА РИСКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА". автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Какво не знаем за здравноосигурителните вноски. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Кои лица могат да се осигуряват по свое желание за пенсия по българското законодателство за времето, през което са работили в чужбина. автор: Румяна Станчева

  Виж повече

 • ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

  Виж повече

 • ПОКУПКА, ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ФИНАНСОВИ АКТИВИ "ДЪРЖАНИ ДО ПАДЕЖ". автор: доц. д-р Десислава Йосифова

  В тази категория се отчитат такива дългосрочни облигации (с падеж повече от 1 г.) и други дългови инструменти (напр. ДЦК, общински облигации и др.), за които придобиващото предприятие има намерение и възможност да ги задържи до настъпването на техния падеж, без да ги продава и обикновено са придобити при вторично предлагане (т.е. предприятието купувач не е първият им притежател). Съгласно т. 2.3.5. от СС 32 предприятието няма положително намерение да държи финансовия актив до настъпване на падеж, при наличие на някое от следните условия: - държи го за неопределено време; - има готовност да продаде финансовия актив в отговор на: измененията в пазарните стойности на лихвения процент; ликвидни нужди; промени в наличността и прихода от алтернативни инвестиции; промени във финансиращите източници и условия или промени във валутен курс. В т. 2.3.8. от СС 32 се постановява, кога предприятието не притежава възможност да задържи финансов актив до настъпване на падежа му, а именно: - ако то не притежава налични финансови ресурси, за да задържи финансовия актив, докато настъпи падежът му; - ако то подлежи на законови и/или други ограничения, които биха провалили намерението му да задържи финансовия актив до настъпване на падежа му. За отчитането на такива активи, които отговарят на изискванията и критериите за причисляване към категория "държани до падеж" е предназначена с/ка 225 Финансови активи, държани до настъпване на падеж. Ако са закупени правителствени облигации, е възможно да се ползва и с/ка 228 Държавни ценни книжа, като към нея може да се въведе аналитична сметка "Държавни съкровищни облигации, държани до настъпването на падеж". Ако облигациите (респ. други дългови инструменти) са придобити при първично предлагане, те ще се отчитат в друга категория ДФА - Кредити и вземания, възникнали първоначално в предприятието и съответно по сметка от друга група, а именно - с/ка 269 Други дългосрочни вземания и предоставени заеми. При покупката на финансови активи, класифицирани като държани до падеж, те се записват по цена на придобиване. Последващото им оценяване се прави по тяхната амортизируема (амортизирана) стойност. Тя представлява балансовата стойност на конкретния финансов актив към определена дата и се изчислява на базата на изготвен амортизационен план (амортизационна таблица) като се използва метода на ефективния лихвен процент (МЕЛП). Той представлява нормата на дисконтиране, при която сегашната стойност на бъдещите парични потоци, възникващи по линия на съответния финансов актив (лихви и главница на падежа) се равнява на цената му на придобиване. Най-лесно той се изчислява чрез компютърни програми или финансови калкулатори, имащи тази функция. Има и специални формули, както и финансови таблици, с помощта на които ефективният лихвен процент може да се изчисли и без компютър. Отписването на този вид активи, става на датата на падежа, когато техният емитент погасява и главницата (номиналната стойност) по дълговия инструмент

 • Права на наследниците от гледна точка на пенсионното производство. автор: Галина Николова

  Виж повече

 • Промени в пенсионните права от началото на 2012 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Промени на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2012г. автор: проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени от началото на 2012 г. в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Разходите от обезценка на вземания при годишното приключване за данъчни цели. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЯ - СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО Й. автор:Доц. д-р Диана Петрова

  Виж повече

Брой: 3/3.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.69630 лв
1 GBP = 2.22392 лв