Списание Актив

Брой: 3/3.2012

Основна тема: СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ.СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ЗА 2011г.автор: Мина Димитрова

Теми на броя:

ДАНЪЧНИ РЕГУЛАЦИИ ПРИ ДЕКАПИТАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕДПРИЯТИЯ И НА СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЛИХВЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ВЗЕМАНИЯ. автор:Цветан Станкулов

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА РИСКА "ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА". автор: Гошо Мушкаров

Какво не знаем за здравноосигурителните вноски. автор: Аспасия Петкова

Кои лица могат да се осигуряват по свое желание за пенсия по българското законодателство за времето, през което са работили в чужбина. автор: Румяна Станчева

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор: Иван Златков

Този въпрос е съществен и през 2012 година (за публикуването на отчетите за 2011 година), защото задължението за публикуване произтича от изискванията на член 40 на Закона за счетоводството, което задължение е в сила и за отчетите за 2011 година. По-долу ще представим нормата на чл.40 от счетоводния закон и ще я коментираме. Чл. 40, алинея 1: В срок до 30 юни следващата година предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, както и годишния доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва: 1.търговците по смисъла на Търговския закон - чрез заявяване и представяне за обявяването им в търговския регистър (направена е уговорка, че това изискване е съобразено с влизането в сила на Закона за търговския регистър и преминаването на регистъра от окръжните съдилища към Агенцията по вписванията). 2. юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност - чрез заявяване за вписване и предоставянето им Централния регистър при Министерство на правосъдието при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 3. останалите предприятия - чрез икономическо издание или чрез Интернет.

ПОКУПКА, ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА И ОТПИСВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ КАТО ФИНАНСОВИ АКТИВИ "ДЪРЖАНИ ДО ПАДЕЖ". автор: доц. д-р Десислава Йосифова

Права на наследниците от гледна точка на пенсионното производство. автор: Галина Николова

Промени в пенсионните права от началото на 2012 г. автор: Жанет Богомилова

Промени на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от 1 януари 2012г. автор: проф.Костадин Иванов

Промени от началото на 2012 г. в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица . автор: Димитър Бойчев

Разходите от обезценка на вземания при годишното приключване за данъчни цели. автор: Лиляна Панева

СЧЕТОВОДНА СИСТЕМА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА КОМПАНИЯ - СПЕЦИФИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОБЛЕМИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕТО Й. автор:Доц. д-р Диана Петрова

СЧЕТОВОДНИ ГРЕШКИ.СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ, ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ЗА 2011г.автор: Мина Димитрова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв