Списание Актив
  • Тема на броя:
    СЪЩНОСТ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ КАТО ЕЛЕМЕНТ (КОРЕКТИВ) НА КАПИТАЛА - ПРЕДСТАВЯНЕ В БАЛАНСА И ИНФОРМАЦИОННА РОЛЯ. автор: д-р Десислава Йосифова

    І. Същност, видове и отчитане на финансовия резултат като елемент (коректив) на капитала В този материал се разглежда вече обложения финансов резултат като част (елемент) от собствения капитал (СК) на предприятието в следните разновидности: - печалба (или загуба) от текущата година; - неразпределена печалба от минали години; - непокрита загуба от минали години. Следва да се има предвид, че всички проблеми, свързани с отчитането на образуването (формирането) и облагането на финансовия резултат е отделен проблем, пряко свързан с годишното счетоводно приключване и ГФО. Понятието финансов резултат по своята същност е счетоводно. То се определя като стойностен израз на крайния икономически резултат (печалба или загуба) от осъществяването на определена сделка или от дейността на предприятието за определен период. Специално значение и конкретна роля имат понятията: счетоводна печалба (счетоводна загуба); данъчна печалба (данъчна загуба) и балансова печалба (балансова загуба). Формирането на годишния финансов резултат - печалба (респ. загуба) се извършва в Отчета за приходите и разходите (респ. Отчета за всеобхватния доход), в който се получава т.нар. счетоводна (брутна) печалба, която е предмет на последващо преобразуване. Към нея се извършват определени корекции в посока увеличение (данъчни тежести - данъчни "санкции") и/или намаление (данъчни облекчения). Това означава, че на база Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), счетоводната печалба се увеличава с определени суми (непризнати счетоводно, но налагани от данъчна гледна точка) и се намалява с определени суми, които, независимо че са отчетени за счетоводни цели, не се признават за данъчни цели. Преобразуваната печалба е основата, върху която се изчисляват корпоративните данъци. Съгласно приложимия ЗКПО от няколко години в България е установена една от най-ниските данъчни ставки на данъка за сметка на печалбата, в размер на 10%. Съгласно правилата на данъчния закон, въз основа на годишната данъчна декларация се начисляват и т.нар. отсрочени данъци за временни данъчни разлики, които биват облагаеми и намаляеми. Респективно за предприятието могат да възникнат Пасиви и Активи по отсрочени данъци (отчитани по с/ка 497 Разчети по отсрочени данъци и нейните две аналитични сметки 4971 Разчети по отсрочени данъчни активи и 4972 Разчети по отсрочени данъчни пасиви). В МСС/МСФО печалбата (и изобщо финансовият резултат) се свързва с концепцията за поддържане на капитала. Тя осъществява връзката между концепцията за капитала и концепцията за печалбата. Тази концепция е и предпоставка за правене на разлика между доходите от капитала и възвръщаемостта на самия (първоначален) капитал в дадено предприятие. Като печалба и следователно като доход от капитал могат да се смятат само активи, придобити над сумата, необходима за поддържане на капитала. Следователно печалбата (положителният финансов резултат) е остатъкът след приспадането на разходите от приходите. В България предприятията съставят ГФО чрез прилагането на т.нар. финансова концепция за поддържане на капитала (алтернативата е т.нар. материална концепция). Смята се, че предприятието поддържа СК, когато неговият стойностен размер в края на годината е поне равен на размера в началото на годината след приспадане на допълнителните суми, внесени от собствениците. Поддържането се измерва или в номинални парични единици или ако има определен процент инфлация - като постоянна покупателна способност на паричната единица.

Брой: 2/2.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв