Списание Актив
  • Тема на броя:
    Изменения и допълнения в ЗДДС в сила за 2012 г. автор:Валентина Василева

    В ДВ, бр.99 от 16.12.2011 г. са обнародвани измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), като всички промени влизат в сила от 01.01.2012 г. Настоящата статия разглежда само промените в ЗДДС, без да са взети предвид бъдещи евентуални промени в Правилника за прилагане на ЗДДС (ППЗДДС), които биха могли да доведат до различно тълкуване и прилагане на закона, защото към датата на нейното изготвяне такива не са обнародвани в ДВ. Основните промени в ЗДДС са свързани с отстраняване на несъответствия на българския ЗДДС с Директива 2006/112/ЕО във връзка с открити процедури за установяване неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз (infringement), срещу България, както и с практиката на Съда на Европейския съюз. Най-съществените са измененията, свързани със специфичните случаи на определяне на данъчна основа, услугите по настаняване и туристическите услуги. 1. Промени при определяне на данъчната основа 1.1. Изменения, свързани с данъчна основа на доставки на нови сгради и УПИ С промените в чл.27, ал.1 ЗДДС са отпаднали разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 2 и 3 ЗДДС, съгласно които данъчната основа на доставката на урегулирани поземлени имоти (УПИ) и на нови сгради не можеше да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от нейната себестойност. През 2012 г. регулацията по чл.27, ал.1 ЗДДС на данъчната основа ще се прилага само при доставка на стоки по чл. 6, ал. 3 ЗДДС (безвъзмездни доставки, приравнени на възмездни) и чл. 7, ал. 4 ЗДДС (вътреобщностна доставка между два ДДС-номера на едно лице). В тези случай данъчната основа на двата вида доставки е равна на данъчната основа при придобиването на стоката или на себестойността й, а в случаите, когато стоката е внесена - на данъчната основа при вноса. От 01.01.2012 г. данъчната основа при доставката на нови сгради и УПИ се определя по общия ред на чл.26, ал.2 ЗДДС (договорената цена), увеличена с дължимите за доставката данъци и такси и други по реда на чл.26, ал.3 ЗДДС и намалена по реда на чл.26, ал.5 ЗДДС. Пример 1: Ако на 30.12.2011 г. се продава УПИ, което не е прилежащ терен към стара сграда и договорената продажна цена е 100 000 лв., а цената на придобиване е 200 000 лв., то данъчната основа на доставката е 200 000 лв., увеличени с дължимите данъци и такси и върху тази сума следва да се начисли 20 % ДДС. Ако същото УПИ се продава след 01.01.2012 г. данъчната основа ще е договорената цена от 100 000 лв., увеличена по реда на чл.26, ал.3 и намалена по чл.26, ал.5 ЗДДС.

Брой: 1/1.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв