Списание Актив
 • Тема на броя:
  СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ОБРАТНИЯ ЛИЗИНГ ПРИ ПРОДАВАЧА - ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛ. автор:Д.р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ОТЧИТАНЕ НА КОНЦЕСИОННИТЕ СДЕЛКИ ОТ БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ. автор:Анастасия Головина

  Нормативната уредба на концесионните сделки е регламентира- на в Закона за концесиите / Д.в. бр.36 от 2006 г., последно изменение - Д.в.бр.54 от 16 юли 2010 г./ С него са определени същността на концесиите, условията и редът за предоставяне,изпълнение и прекратяване на концесии, както и видовете концесии, отделните етапи на процедурата по предоставяне на концесия и определяне на концесионер, съдържанието на концесионния договор и възможностите за неговото изменение и прекратяване. Същността на концесията е дефинирана като право на експлоатация върху обект и/или на услуга от обществен интерес, предоставено от концедент на търговец - концесионер, срещу задължението на концесионера да изгражда, да управлява и поддържа обекта на концесията или да управлява услугата на свой риск. Предоставянето на концесия обикновено е възмездна сделка, срещу което се заплаща определена сума. Обекти от обществен интерес могат да бъдат такива, обявени за изключителна държавна собственост, обекти, имоти или части от имоти - публична държавна или публична общинска собственост ; частна държавна или частна общинска собственост, както и имоти или части от имоти - собственост на публичноправни организации .Обектът на концесията е собственост на концедента. Той запазва правото на собственост както върху обекта, така и върху принадлежностите. Превращенията и подобренията върху обекта или върху принадлежностите, включително когато не са в изпълнение на концесионния договор, стават собственост на концедента от момента на възникването им. С чл.13, ал.2 от Закона за концесиите е предвидена възможност при концесия за услуга обектът да е собственост на концесионера. Не се предоставя концесия при опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за човешкото здраве, за защитените територии, зони и обекти и за обществения ред, както и в други случаи, определени с закон. Концесията се предоставя въз основа на дългосрочен писмен договор с определен материален интерес, сключен между концедента и концесионера. Чрез концесионните договори се цели да се привлече участието на частния капитал в изграждането, финансирането, експлоатацията и поддържането на обекти, които са държавна или общинска собственост Съгласно даденото по-горе определение концеденти могат да бъдат : Министерският съвет, общинските съвети, представителни органи на публичноправни организации и асоциации по водоснабдяване и канализация.

 • СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА БАНКОВИ ДЕБИТНИ И КРЕДИТНИ КАРТИ.автор: Георги Петков

  Виж повече

Брой: 6/6.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв