Списание Актив
 • Тема на броя:
  Възникване и документиране на доставките при сделките за замяна в строителството. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • НОВ ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,автор: д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.автор:Десислава Емилова

  С измененията в Закона за обществените поръчки обнародвани в ДВ, бр. 52 от 09.07.2010 г. 2010 г.) най-сериозни промени претърпяха правилата за обжалване на актовете на възложителите, чиято правна уредба се съдържа в глава единадесета от закона. С тях се въвеждат изискванията на Директива 2007/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 89/665/ЕИО и 92/13/ЕИО с оглед повишаване на ефективността на процедурите за преразглеждане при възлагане на обществени поръчки. Промените, произтичащи от цитираната директива, имат за цел постигане на по-голяма ефективност на производството по обжалване, посредством поставянето на възможно най-кратки срокове за произнасяне по жалбите, недопускане да се сключи договор за обществена поръчка преди съответният орган (КЗК, респективно ВАС) да се произнесе по същество, редуциране на предмета на обжалване (вече само изрично посочените в чл. 120 ЗОП актове), ограничаване на кръга от лица, които се явяват заинтересовани да обжалват актове в процедурата, както и по отношение на прилагането на временна мярка "спиране на процедурата по възлагане на обществена поръчка". За разлика от предходно действащия текст, разпоредбата на чл.120, ал.1 изключва възможността за обжалване на действия и бездействия на възложителите и определя като подлежащи на обжалване единствено решенията на възложителя. Възможността е по отношение на всички решения в рамките на процедурата, като с оглед прецизност и яснота процедурите са изрично и изчерпателно изброени от законодателя. Това са решенията за: ў възлагане на обществена поръчка, включително чрез прилагане на рамково споразумение, динамична система за доставки или система за предварителен подбор; ў сключване на рамково споразумение; ў създаване на динамична система за доставки или система за предварителен подбор; ў конкурс за проект. Не подлежи на обжалване сключеният договор за обществена поръчка. Той е частноправен акт и по неговата действителност може да се произнесе само гражданският съд. Не подлежат на обжалване и решенията на назначената от възложителя комисия за провеждане на процедурата. Същите имат характер на предложения до възложителя и са с вътрешноорганизационно значение. В случай, че е налице незаконосъобразност в действията и решенията на комисията, те ще бъдат основание за отмяна на съответното решение на възложителя, издадено въз основа на това решение или действие на комисията. Уточнението, направено в чл.120, ал.2 по отношение обхвата на обжалването, не променя по същество положението, доколкото и преди измененията актовете на възложителите се обжалваха пред Комисията за защита на конкуринцията относно тяхната законосъобразност, което включва и произнасяне по въпроси, свързани с наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в случаите, когато се обжалва обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

 • Въпроси относно одита в публичния секторл. автор: Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС И ЗМДТ НА ДОСТАВКИТЕ,СВЪРЗАНИ С ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ. автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ - СТАТУТ,ФУНКЦИИ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО З Д Д С.проф.Костадин Иванов-данъчен консултант

  Виж повече

 • Нови условия за придобиване право на пенсия по българското законодателство.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Особености при провеждане на държавното обществено осигуряване на лицата, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка .автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които осигурителят е длъжен да плати възнаграждение за първите 3 работни дни от болничния лист. автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪГЛАСНО СС 27 КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 5/5.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв