Списание Актив
 • Тема на броя:
  Възникване и документиране на доставките при сделките за замяна в строителството. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • НОВ ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,автор: д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Въпроси относно одита в публичния секторл. автор: Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС И ЗМДТ НА ДОСТАВКИТЕ,СВЪРЗАНИ С ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ. автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ - СТАТУТ,ФУНКЦИИ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО З Д Д С.проф.Костадин Иванов-данъчен консултант

  Виж повече

 • Нови условия за придобиване право на пенсия по българското законодателство.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Особености при провеждане на държавното обществено осигуряване на лицата, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка .автор:Румяна Станчева

  Лицата, които внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване изцяло за своя сметка са определени в Кодекса за социално осигуряване и в Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Това са: 1. Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО които подлежат на задължително осигуряване за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт за дейността, която извършват на свой риск и за своя сметка. 2. Морските лица по чл. 4а, ал. 1 от КСО, които извършват трудова дейност по трудови правоотношения. 3. Лица, които не извършват трудова дейност, за която да подлежат на задължително осигуряване, но за които е създадена законова възможност по тяхно желание и за тяхна сметка да се осигуряват за пенсия по българското законодателство по реда на чл. 4, ал. 5, 7 и 8 от КСО и раздел втори от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Редът за осигуряване на този кръг от лица се определя в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Тази наредба се издава на основание чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване от Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт. Във връзка с направените от 1 януари 2011 г. промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с осигуряването на лицата, които внасят осигурителни вноски за своя сметка са направени и промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица В раздел първи на наредбата е регламентиран редът за осигуряване на самоосигуряващите се, които извършват дейностите по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО. Това са: - регистрираните, като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност. Тук са включени всички, които упражняват трудова дейност на свой риск и за своя сметка на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт - нотариуси, адвокати, експерт-счетоводител, лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти, застрахователни агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането и други; като плащат патентен данък и не са еднолични търговци; като извършват професионална дейност на свой риск и за своя сметка - дейци на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ; - упражняващите трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и неперсонифицирани дружества; - регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. Тези лица подлежат на задължително осигуряване за фонд "Пенсии". На основание чл. 4, ал. 4 от кодекса по свое желание те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. Във връзка с определяне на периода, за който самоосигуряващите се подлежат на задължително осигуряване и избора им на обхват на осигуряването те трябва да декларират определени в наредбата обстоятелства в компетентната териториална дирекция на НАП. Компетентна териториална дирекция за физическите лица, включително за едноличните търговци е териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на лицето.

 • Случаи, в които осигурителят е длъжен да плати възнаграждение за първите 3 работни дни от болничния лист. автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪГЛАСНО СС 27 КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 5/5.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв