Списание Актив
 • Тема на броя:
  Възникване и документиране на доставките при сделките за замяна в строителството. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • НОВ ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,автор: д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Въпроси относно одита в публичния секторл. автор: Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС И ЗМДТ НА ДОСТАВКИТЕ,СВЪРЗАНИ С ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ. автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ - СТАТУТ,ФУНКЦИИ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО З Д Д С.проф.Костадин Иванов-данъчен консултант

  Виж повече

 • Нови условия за придобиване право на пенсия по българското законодателство.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Особености при провеждане на държавното обществено осигуряване на лицата, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка .автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които осигурителят е длъжен да плати възнаграждение за първите 3 работни дни от болничния лист. автор:Жанет Богомилова,юрист

  Казус: Наша служителка донесе два болнични листа, като първият болничен лист е бил с диагноза хипертонична криза, започва от сряда и свършва в последния работен ден на седмицата - петък, а следващият е за дните от понеделник до петък на следващата седмица - с диагноза остро вирусно заболяване. Във връзка с изплащането на първите три работни дни от временната неработоспособност в случая има ли прекъсване на неработоспособността и следва ли да ги изплаща работодателят и по двата болнични листа? В кои случаи следва да се изплаща обезщетение от ДОО чрез НОИ и за първите работни дни от временната неработоспособност? Пл.Хр., София Отговор: В описания случай двете заболявания очевидно не са в причинна връзка помежду си, поради, което здравните органи правилно са издали за тях два първични болнични листа. Осигурителят - в случая това е работодателят следва да заплати възнаграждение за първите работни дни за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност и по двата болнични листа 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение на лицето. Общи правила и условия за изплащане на обезщетението поради временна неработоспособност Според чл. 42, ал. 1 от КСО паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. Това означава, че осигурените за посочените социални рискове лица имат право на обезщетение на целия периот на болничните, стига да отговарят на законовите условия за това. Съгласно чл. 40, ал. 1 от КСО, в последната му редакция в сила от 01.01.2011 г. осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.

 • СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪГЛАСНО СС 27 КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 5/5.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв