Списание Актив
 • Тема на броя:
  Възникване и документиране на доставките при сделките за замяна в строителството. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • НОВ ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,автор: д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Въпроси относно одита в публичния секторл. автор: Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС И ЗМДТ НА ДОСТАВКИТЕ,СВЪРЗАНИ С ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ. автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ - СТАТУТ,ФУНКЦИИ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО З Д Д С.проф.Костадин Иванов-данъчен консултант

  Виж повече

 • Нови условия за придобиване право на пенсия по българското законодателство.автор:Галина Николова,юрист

  С ДВ, бр.100/21.12.2010г. бяха извършени съществени промени в Кодекса за социално осигуряване, които се отнасят до придобиване правото на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст. Съгласно извършените промени се очертават следните кръгове лица, които могат да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст: 1. Лицата, отговарящи на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68 от КСО; 2. Кадровите военнослужещи по чл.69 от КСО; 3. Държавните служители и служители в някой специфични области като - държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи; Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража; държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги; държавните служители, осъществяващи дейност по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите; държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност"; служителите от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР; служителите на длъжност "водолаз" в Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР - чл.69 от КСО; 4. Балерини, балетисти и танцьори по чл.69а от КСО. След извършените промени, които са в сила от 1 януари 2011г., сборът от осигурителния стаж и възраст беше отменен като условие за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. От тази година лицата, които искат да им бъде отпусната пенсия за трудова дейност, трябва да отговарят на следните условия - навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. Важен момент сред промените е обстоятелството, че от 31 декември 2020 г. възрастта, необходима за придобиване право на пенсия, се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете. От 31 декември 2011 г. посоченият осигурителен стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 37 години за жените и 40 години за мъжете. В случай че лицата не придобият право на пенсия до 31 декември 2020 г., те придобиват право на пенсия при навършване на 65-годишна възраст за жените и за мъжете и не по-малко от 15 години действителен осигурителен стаж.

 • Особености при провеждане на държавното обществено осигуряване на лицата, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка .автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които осигурителят е длъжен да плати възнаграждение за първите 3 работни дни от болничния лист. автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪГЛАСНО СС 27 КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 5/5.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв