Списание Актив

Брой: 5/5.2011

Основна тема: Възникване и документиране на доставките при сделките за замяна в строителството. автор:Лиляна Панева

Теми на броя:

НОВ ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,автор: д-р Иван Златков, регистриран одитор

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.автор:Десислава Емилова

Възникване и документиране на доставките при сделките за замяна в строителството. автор:Лиляна Панева

Въпроси относно одита в публичния секторл. автор: Доц. д-р Марин Гълъбов

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС И ЗМДТ НА ДОСТАВКИТЕ,СВЪРЗАНИ С ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ. автор:Георги Петков

ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ - СТАТУТ,ФУНКЦИИ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО З Д Д С.проф.Костадин Иванов-данъчен консултант

Дейността на заложните къщи е специфична,рискова и недостатъчно пазната за тези,кито участват в нея..Ето защо в процеса на прилагането на ЗДДС възникват сравнително често въпроси,отнасящи се до статута,функциите,сделките и особеностите на на заложните къщи и до данъчното третиране на дейността им. Такива са въпросите относно данъчното третиране на: - предоставените по занятие парични заеми от заложни къщи,които са обезпечени със залог върху движими вещи; - продажбата от заложни къщи на заложената движима вещ ; - и въпроси по регистрирането на продажбите на заложена вещ по реда на Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства.. В посочената последователност ще разгледаме посочените въпроси. 1.Същност,видове и особености на операциите и сделките,извършвани от заложните къщи В Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ и в Наредбата за дейността на заложните къщи,която е в сила от 27 февруари 2009 г./обн-ДВ,бр.16 от 27.02.2009 г./ се регламентират същността,видовете и особеностите на доставките,извършвани от заложните къщи. Регламентишрат.се същоусловиятаи реда за предоставяне по занятие на парични заем,които са обезпечени със залогвърху движими вещи,както и изискванията към лицата, които ги контролират. Следва да се има предвид,че в членове 149-161 от ЗЗД се урежда нормативно залогът върху вещи като вид обезпечение на вземането,а в чл.159,ал.1 се съдържа правото на кредитора да се удовлетвори от цената на заложената вещ чрез принудително изпълнение върху нея. С Наредбата за дейността на заложните къщи се определят условията и редът за предодтавянепо занятие на парични заеми,обезпечени със залог върху движими вещи. Съгласно чл.1 отпосочената наредба заложната къща е лице,което по занятие предоставя парични заеми,обезпечени със залог върху движими вещи..Важно е да се знае,че заложната къща не може да извършва по занятие други търговски сделки,освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й. Съгласно чл.14 от наредбата,заложната къща сключва със заемателя договор,с който му предоставя паричен заем,обезпечен със залог върху движими вещи,а заемодателят се задължава да върне заетата парична сума и да плати уговорената лихва и такси. Договорът между заложната къща и заемателя се сключва във формата на заложен билет. Ако задължението за връщане на заетата парична сума не бъде изпълнено в уговорения срок,заложната къща задържа заложената вещ за период от 7 работни дни след настъпването на този срак - чл.22-24 от наредбата. След изтичането на този срок,заложната къща може да продаде сама заложената вещ,ако заложната й цена е под 5000лв.и да се удовлетвори от цената й. В случая заложната къща не може да придобива собственост върху вещи, които подлежат на продажба по посочения ред. Правото на собственост върху заложената вещ преминава отзаложителят на веща върху купувача от момента на продажбата.. С осъществяването на продажбата на заложената вещ се погасяват всички обезпечени с нея парични задържения към заложната къща,дори ако общият им размер е по-голям от получената цена при продажбата.Но ако получената за заложените вещи цена е по-голяма от обезпеченото с нея парично задължение и направените разноски за продажбата,заложната къща е длъжна да уведоми заемателя и в срок да 30 дни да му изплати разликата между по-голямата цена и по-малките задължения и разходи по продажбата - чл.27 от наредбата.

Нови условия за придобиване право на пенсия по българското законодателство.автор:Галина Николова,юрист

Особености при провеждане на държавното обществено осигуряване на лицата, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка .автор:Румяна Станчева

Случаи, в които осигурителят е длъжен да плати възнаграждение за първите 3 работни дни от болничния лист. автор:Жанет Богомилова,юрист

СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪГЛАСНО СС 27 КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв