Списание Актив
 • Тема на броя:
  Възникване и документиране на доставките при сделките за замяна в строителството. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • НОВ ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,автор: д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Въпроси относно одита в публичния секторл. автор: Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС И ЗМДТ НА ДОСТАВКИТЕ,СВЪРЗАНИ С ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ. автор:Георги Петков

  Съгласно изискванията на ЗДДС, обн. ДВ, бр. 63 от 2006 год., в сила от 01.01.2007 год., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 100 от 2010 год., в сила от 01.01.2011 год. и 01.04.2011 год., данъчното третиране на туристическите услуги се извършва по нов специфичен начин, като тези услуги са дефинирани по следния начин: 1. Настаняване, предоставено от хотелиер; 2. Обща туристическа услуга; 3. Услуга, предоставена от туроператор или хотелиер по които получателят не е "турист" по смисъла на закона за туризма. В тази връзка ще представим данъчното третиране по реда на ЗДДС на доставките с място на изпълнение на територията на страната и на доставките с място на изпълнение извън територията на страната, извършени от хотелиер, туроператор, туристически агент - регистрирани лица по ЗДДС. І. Доставка по настаняване, предоставено от хотелиер: Съгласно измененията на чл. 66, ал. 2, от ЗДДС в сила от 01.04.2011 год. данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, е в размер на 9 на сто. За разлика от предишната редакция на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС, която гласеше, че данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, когато е част от организирано пътуване е в размер на 7 на сто, новата редакция на тази правна норма приравнява данъчната ставка за настаняване, предоставено от хотелиер, независимо от това обстоятелство дали е част от организирано пътуване или не е част от организирано пътуване, еднаква за всички получатели на услугата по настаняване. Това настаняване от 01.04.2011 год., предоставено от хотелиер, се облага с данъчна ставка в размер на 9 на сто, за всички получатели на тази услуга, независимо от начина на организиране на услугата - групово или индивидуално. 1. Обект на облагане: Данъчното третиране на тази доставка по реда на чл. 66, ал. 2 от ЗДДС е свързано с кумулативното изпълнение на следните условия: - доставчикът следва да е "хотелиер"; - получателят по доставката може да е "туроператор", "туристически агент" или ползвател на услугата; - предметът на доставката следва да е "настаняване". Считано от 01.04.2011 год. предоставеното настаняване не е задължително да е "част от организирано пътуване", облагаемо по глава Шестнадесета от ЗДДС, тъй като законът вече е по-либерален към всички получатели на услугата "настаняване", предоставено от хотелиер. С оглед на правилното третиране на доставката по настаняване, предоставено от хотелиер е необходимо да се изяснят посочените по-горе понятия.

 • ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ - СТАТУТ,ФУНКЦИИ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО З Д Д С.проф.Костадин Иванов-данъчен консултант

  Виж повече

 • Нови условия за придобиване право на пенсия по българското законодателство.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Особености при провеждане на държавното обществено осигуряване на лицата, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка .автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които осигурителят е длъжен да плати възнаграждение за първите 3 работни дни от болничния лист. автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪГЛАСНО СС 27 КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 5/5.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв