Списание Актив

Брой: 5/5.2011

Основна тема: Възникване и документиране на доставките при сделките за замяна в строителството. автор:Лиляна Панева

Теми на броя:

НОВ ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,автор: д-р Иван Златков, регистриран одитор

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.автор:Десислава Емилова

Възникване и документиране на доставките при сделките за замяна в строителството. автор:Лиляна Панева

Въпроси относно одита в публичния секторл. автор: Доц. д-р Марин Гълъбов

В чл. 9 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС) се посочва, такъв одит "се осъществява във 1. организациите, разпореждащи се със средства от държавния бюджет; 2. организациите, разпореждащи се с извънбюджетни средства; 3. организациите, разпореждащи се със средства от общинските бюджети и фондове; 4. организациите, разпореждащи се със самостоятелни и/или автономни бюджети, включително Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса; 5. организациите, разпореждащи се със средства, гарантирани от Република България; 6. организациите, разпореждащи се със средства по фондове и програми на Европейския съюз; 7. търговските дружества по чл. 61 от Търговския закон и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон; 8. други организации, разпореждащи се с публични средства по силата на нормативен акт". Осъществяването на вътрешния одит се осъществява в съответветствие с тригодишен стратегически план (съответстващ на дългосрочни цели на организацията), въз основа на който се изготвя годишен план, който съдържа конкретни одитни ангажименти. И двата плана се изготвят от ръководителя на вътрешния одит след обсъждане с ръководителя на съответната организация и другите лица заемащи отговорни длъжности. Стратегическия план се утвърждава от ръководителя на съответната организация и от одитния комитет (ако има такъв) по чл. 18 от ЗВОПС. Годишния одитен план се утвърждава от ръководителя на организацията и от председателя на одитния комитет (ако има такъв). Освен това, съгласно чл. 36 от ЗВОПС се изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент. Ще посочим как може да изглежда примерния годишен одитен план касаещ търговско дружество по чл. 611 от Търговския закон:

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС И ЗМДТ НА ДОСТАВКИТЕ,СВЪРЗАНИ С ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ. автор:Георги Петков

ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ - СТАТУТ,ФУНКЦИИ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО З Д Д С.проф.Костадин Иванов-данъчен консултант

Нови условия за придобиване право на пенсия по българското законодателство.автор:Галина Николова,юрист

Особености при провеждане на държавното обществено осигуряване на лицата, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка .автор:Румяна Станчева

Случаи, в които осигурителят е длъжен да плати възнаграждение за първите 3 работни дни от болничния лист. автор:Жанет Богомилова,юрист

СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪГЛАСНО СС 27 КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59308 лв
1 GBP = 2.19650 лв