Списание Актив
 • Тема на броя:
  Възникване и документиране на доставките при сделките за замяна в строителството. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • НОВ ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,автор: д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Въпроси относно одита в публичния секторл. автор: Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС И ЗМДТ НА ДОСТАВКИТЕ,СВЪРЗАНИ С ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ. автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ - СТАТУТ,ФУНКЦИИ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО З Д Д С.проф.Костадин Иванов-данъчен консултант

  Виж повече

 • Нови условия за придобиване право на пенсия по българското законодателство.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Особености при провеждане на държавното обществено осигуряване на лицата, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка .автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които осигурителят е длъжен да плати възнаграждение за първите 3 работни дни от болничния лист. автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪГЛАСНО СС 27 КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  С настоящата статия целим изясняването на същността на инвестициите в дъщерни предприятия и представянето на някои основни положения във връзка със счетоводното им отчитане. При написването на материала се ръководехме от изискванията на СС 27 Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия. Инвестиция в дъщерно предприятие съществува тогава, когато друго предприятие наречено майка притежава достатъчна част от капитала му, за да го контролира изцяло. Контрол е властта, която едно предприятие има над финансовата и оперативната политика на друго предприятие. На практика той се реализира с притежаването на над 50% от капитала. Възможно е едно и също предприятие-майка да контролира повече от едно дъщерно предприятие. Ако дъщерното предприятие от своя страна се явява майка за трето предприятие, то последното е дъщерно и за предприятието-майка на своето предприятие-майка. Предприятието-майка и всички дъщерни предприятия образуват група и се наричат предприятия от групата. Придобиването на инвестициите в дъщерни предприятия става по различен начин - покупка на дялове, покупка на акции или осъществяването на апорт на актив собственост на предприятието. При първоначално придобиване на инвестиция в дъщерно предприятие, е важно тя да бъде надеждно оценена. Оценяването става като се съблюдават изискванията на СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации. Тава е така, защото се счита, че придобиването на инвестиция в дъщерно предприятие е вид бизнескомбинация. При първоначално оценяване на инвестициите в дъщерни предприятия трябва да се вземат предвид определени разходи, направени във връзка с придобиването. Става дума за платената от предприятието сума във вид на пари и/или парични еквиваленти. Паричните еквиваленти се оценяват по тяхната справедлива стойност. Когато придобиването на инвестиция в дъщерно предприятие става чрез апорт на имущество трябва да се знае справедливата стойност на активите, с които е заплатило придобиващото предприятие. В този случай стойността на инвестицията се оценява съгласно изискванията на Търговския закон. Става дума за стойността, която е дадена на апортирания актив от съда. Възникналите евентуални разлики между нея и нетната балансова стойност на актива се третират като приходи или разходи. При първоначалното оценяване на инвестициите в дъщерните предприятия следва да се имат предвид и разходите направени непосредствено във връзка с придобиването. Такива може да са разходите по регистрацията и емитирането на ценни книжа, брутните разходи за възнаграждения, командировки и други на счетоводители, оценители, юристи, оценители, посредници, представители, консултанти и други, които са свързани с осъществяването на придобиването, разходите свързани с издаването на документи за придобиването, като такси, вноски, регистрации, разрешения, одобрения, лицензи и т. н., финансови разходи, които са свързани с придобиването, като такси, порта, комисионни и други за депозити, гаранции, акредитиви, залози, преводи и т. н., разходите, свързани с набавянето на финансови средства за осъществяването на придобиването, като изброените вече, но във връзка с обслужването на заеми. Договорените бъдещи разходи, свързани с обслужването на заемите се определят по настоящата им стойност - към датата на придобиването, като се отчитат вероятните неустойки и отстъпки, които биха могли да възникнат до окончателното им уреждане.

Брой: 5/5.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв