Списание Актив
 • Тема на броя:
  Възникване и документиране на доставките при сделките за замяна в строителството. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • НОВ ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,автор: д-р Иван Златков, регистриран одитор

  В "Държавен вестник", бр. 98 от 14.12. 2010 година бе обнародван нов Закон за сметната палта, повторно приет от Народното събрание на Република България и предложен за публикуване в "Държавен вестник" с Указ № 335 на Президента на Република България от 10 декември 2010 година. Този закон е в сила от 01.01. 2011 година. Той отменя действащия до 31.12. 2010 година Закон за сметната палата. Както се вижда, става дума не за изменения и допълнения на стария закон, а за напълно нов закон. Поради това,и нашият коментар ще бъде като за нов закон, въпреки че редица норми от действащия до сега закон са включени и в новия закон. Това е естествено и неизбежно! Поради това, предлагаме на читателите настоящият коментар на новоприетия закон. Той е предназначен преди всичко за онези читатели, които проявяват интерес към бюджетното счетоводство-главни счетоводители, други финансисти от тази сфера. Редица норми обаче (особено от нововъведените чрез коментирания закон) ще представляват интерес и за по-широк кръг читатели - от другите сектори на икономиката. Ще спестим само коментарите на онези законови норми, които регламентират подробности, интересуващи главно служителите от Сметната палата - одитори, директори на дирекции и членове на ръководството й. Новият закон за Сметната палата се състои от седем глави: - Глава Първа - Общи положения; - Глава Втора - Функции, статут и бюджет на Сметната палата; - Глава Трета - Устройство, управление и организация; - Глава Четвърта - Права и задължения на ръководните органи и на служителите на Сметната палата; - Глава Пета - Одитна дейност, правомощия и задължения на ръководните органи, на директорите на дирекции и на одиторите; - Глава Шеста - Отчетност и контрол за дейността на Сметната палата; - Глава Седма - Административно - наказателни разпоредби. В тези седем глави са включени 65 члена. Освен това, законът съдържа Допълнителни, Преходни и заключителни разпоредби. В първа глава, наименована "Общи положения" са определени предметът на дейност, основните задачи и основните принципи в дейността на Сметната палата.

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Въпроси относно одита в публичния секторл. автор: Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС И ЗМДТ НА ДОСТАВКИТЕ,СВЪРЗАНИ С ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ. автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ - СТАТУТ,ФУНКЦИИ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО З Д Д С.проф.Костадин Иванов-данъчен консултант

  Виж повече

 • Нови условия за придобиване право на пенсия по българското законодателство.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Особености при провеждане на държавното обществено осигуряване на лицата, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка .автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които осигурителят е длъжен да плати възнаграждение за първите 3 работни дни от болничния лист. автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪГЛАСНО СС 27 КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 5/5.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв