Списание Актив
 • Тема на броя:
  Възникване и документиране на доставките при сделките за замяна в строителството. автор:Лиляна Панева

  Съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) сделките за замяна (известни още като "бартер") са сделки за покупко- продажба, при които всяка от страните по сделката е продавач на това, което предоставя, и купавач на това, което получава. Поради това за целите на ДДС законът приема, че при сделка за замяна (независимо от това дали с доставката на преотстъпеното полученото се изплаща изцяло или частично) са налице две доставки. Предвид специфичните обстоятелства, при които се извършват доставките за замяна, редът за възникване на данъчните им събития, облагане и документиране е обект на специални разпоредби, дадени в чл. 130 от глава четиринадесета на ЗДДС. Редът за определяне на данъчните основи, върху които следва да бъде начислен данъкът за двете доставки, също се отклонява от общия ред на закона. Какъв е порядъкът за възникване и документиране на тези доставки, регламентиран в действащата редакция на ЗДДС? Пример: Предстои да бъде сключена сделка между община и строителна фирма, при която общината прехвърля на фирмата безсрочно право на строеж върху УПИ за изграждане на сграда, в която ще получи като обезщетение - зала. Цената на правото на строеж, определена от лицензиран оценител, е 460 000 лв., като между участниците в замяната е договорено по сделката да няма доплащане. Какви фактури следва да бъдат издадени от общината и от строителната фирма, които са регистрирани по ЗДДС. Как се определя данъчната основа на доставките, които възникват при тази сделка? В случая общината извършва сделка за замяна, при която прехвърля право на строеж върху земя - УПИ, срещу което получава собственост въхру строителен продукт (зала) - част от бъдещата сграда, построена върху имота. В случая от страна на общината се извършва доставка, характерът на която по смисъла на чл. 3, ал. 5, т. 2 от ЗДДС я задължава да действа при замяната в качеството си на данъчно задължено лице. Въпреки това тя няма да начислява данък за доставката си, тъй като съгласно чл. 45, ал. 2 от закона до момента на построяването на сградата на етап груб строеж учредяването на правото на строеж се приема за освободена доставка. При извършването на сделката следва да се имат предвид следните нормативни разпоредби: - в резултат на промяната в чл.130, ал. 2 от ЗДДС, в сила от 01.01.2009 г., данъчното събитие за двете доставки вече не възниква на датата на възникване на по- ранната от тях, а по общия ред. Следователно на датата на нотариалното прехвърляне на правото на строеж възниква данъчното събитие само за доставката, извършвана от общината. Според информацията в запитването ви пазарната стойност на прехвърленото право, определено от лицензиран оценител към момента на прехвърлянето му е 460 000 лв.; - при това, съгласно ал. 3 на чл. 130 от закона доставката, данъчното събитие за която възниква на по- ранната дата, се приема за авансово плащане (цялостно или частично) по втората доставка. В тази връзка е и добавеният текст към разпоредбата на чл. 25, ал. 6 от закона, в съответствие с който се приема, че при авансови плащания, ДДС за размера на плащането става изискуем при получаването им; - в разпоредбата на чл. 26, ал. 7 от ЗДДС е извършена промяна, в сила от 01.01.2010 г., в съответствие с която при доставки, възнаграждението за които е определено в стоки или услуги, данъчна основа на всяка от тях е пазарната цена не на предоставяната, а на получаваната стока към момента на възникване на данъчното събитие на съответната доставка.

 • НОВ ЗАКОН ЗА СМЕТНАТА ПАЛАТА,автор: д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА АКТОВЕТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.автор:Десислава Емилова

  Виж повече

 • Въпроси относно одита в публичния секторл. автор: Доц. д-р Марин Гълъбов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС И ЗМДТ НА ДОСТАВКИТЕ,СВЪРЗАНИ С ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ. автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ЗАЛОЖНИТЕ КЪЩИ - СТАТУТ,ФУНКЦИИ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО З Д Д С.проф.Костадин Иванов-данъчен консултант

  Виж повече

 • Нови условия за придобиване право на пенсия по българското законодателство.автор:Галина Николова,юрист

  Виж повече

 • Особености при провеждане на държавното обществено осигуряване на лицата, които внасят осигурителни вноски изцяло за своя сметка .автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • Случаи, в които осигурителят е длъжен да плати възнаграждение за първите 3 работни дни от болничния лист. автор:Жанет Богомилова,юрист

  Виж повече

 • СЪЩНОСТ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, СЪГЛАСНО СС 27 КОНСОЛИДИРАНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ И ОТЧИТАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЩЕРНИ ПРЕДПРИЯТИЯ,автор: Гл. ас. д-р Теодора Рупска

  Виж повече

Брой: 5/5.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв