Списание Актив
  • Тема на броя:
    ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ОБЛАГАТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИТЕ ПОМОЩИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ? автор: Петър Петров

    В интернет страницата на Националната агенция по приходите (НАП) може да се открие следното писмо: Видно от изложението и заключението в представеното по-горе писмо, НАП прави следните обобщени изводи: 1. Бидейки физически лица, занимаващи се със селскостопанска дейност регистрираните земеделски производители не попадат в обхвата на Закона за счетоводството и при-ложимите счетоводни стандарти, респективно - към тях не могат да се приложат нор-мите на този закон и стандарти; 2. Получената безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони е субсидия; 3. Субсидията (съответно - получената безвъзмездна финансова помощ) е доход. 4. Поради факта, че не е изрично посочена като необлагаем доход, субсидията (съответ-но - получената безвъзмездна финансова помощ) е облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. В следващите редове ще бъдат разгледани същността, счетоводните и нормативни (матери-алноправни) аспекти на безвъзмездните финансови помощи по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), които аспекти ще ни помогнат в отговорът на въпроса: "Трябва ли да се облагат безвъзмездните финансови помощи за земеделските производители?". 1. Защо регистрираните земеделски производители, получили безвъзмездна финан-сова помощ по ПРСР попадат в обхвата на Закона за счетоводството и приложи-мите счетоводни стандарти? Преди всичко следва да се отбележи, че подпомагането по ПРСР е регламентирано в различ-ни наредби, които са издадени на основание на Закона за подпомагане на земеделските про-изводители . Тъй като в горепосоченото писмо на НАП е цитирана Мярка 112 по ПРСР, то навсякъде по-долу ще бъдат разглеждани нормативните актове, свързани с тази Мярка. Следва да се отбележи, че възприетият подход е принципен, тъй като безвъзмездната финан-сова помощ си остава такава независимо от конкретната приоритетна ос от ПРСР. Регламентиращата наредба по мярка 112 от ПРСР е НАРЕДБА № 9 от 3.04.2008г. за условия-та и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопан-ства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. Видно от точки 16, 17 и 18 на Приложение № 4 към чл. 24, ал. 1 и чл. 26, ал. 2, при подаване на заявка за второ плащане се предоставят: "16. (Предишна т. 17 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.) Счетоводен ба-ланс за последната финансова година и към датата на подаване на заявката за пла-щане, изготвени в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. 17. (Предишна т. 18 - ДВ, бр. 107 от 2008 г., в сила от 27.12.2008 г.)Отчет за прихо-дите и разходите за последната финансова година и към датата на подаване на заяв-ката за плащане, изготвени в съответствие с изискванията на Закона за счетоводст-вото.

Брой: 4/4.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв