Списание Актив

Брой: 3/3.2011

Основна тема: НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА БАЗАТА НА ПРЕКИЯ МЕТОД .доц.д-р Христина Колева

Теми на броя:

НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА БАЗАТА НА ПРЕКИЯ МЕТОД .доц.д-р Христина Колева

Движението на паричните потоци във всяко предприятие се организира на базата на спецификата на неговата обичайна дейност. Класифицирането им по произход и направление осигурява информация, която дава възможност на ползвателите да оценят влиянието на тези дейности върху финансовото състояние на предприятието и размера на паричните средства и паричните еквиваленти, които то притежава. Парични потоци от оперативна дейност Тези парични потоци, се генерират от обичайната дейност на предприятието, която то извършва, с цел да реализира печалба. Те включват постъпления и плащания на парични средства. Постъпления на парични средства могат да бъдат регистрирани от: " продажбата на стоки и извършването на услуги; " наеми; " при продажба на дълготрайни активи, придобити с цел отдаване под наем след изчерпване на възможностите за използването им по предназначение; " възнаграждения за права; " такси и комисионни; " по договори, държани за дилърски или търговски цели; " по признати застрахователни събития; " възстановени данъци; " парични аванси и кредити, предоставени от финансови институции, когато те обслужват основната приходоносна дейност на предприятието; и евентуално " други приходи. Паричните плащания на оперативната дейност се осъществяват в следните направления: " плащания на доставчици на стоки и услуги; " възнаграждения на персонала свързани с трудови договори ; " името на персонала във връзка с негови задължения към трети лица; " плащания на застрахователни предприятия за застраховки на имуществото и персонала; " за данъци, с изключение на случай ,когато те могат да бъдат отнесени съм инвестиционната или финансова дейност; " по договори, държани за дилърски или търговски цели; " плащания за производство или за придобиване на дълготрайни материални активи предназначени за отдаване под наем ; и " други плащания. Парични потоци от инвестиционна дейност Отделното отчитане на паричните потоци, генерирани от инвестиционната дейност е важно, защото те представляват размера на разходите, направени за придобиването на ресурси, които са предназначени да генерират бъдещи приходи и парични потоци. Като инвестиционна дейност трябва да бъдат класифицирани само разходите, чиито резултат е признат в отчета за финансовото състояние като актив. Като пример за парични потоци от инвестиционната дейност може да бъдат включени следните постъпления: " от продажба на имоти, машини, съоръжения, нематериални и други дълготрайни активи ; " от продажбата на капиталови или дългови инструменти на други предприятия и от продажбата на дялови участия в съвместни предприятия (различни от тези за инструменти, които се разглеждат като парични еквиваленти, или тези, които се държат за дилърски или търговски цели); " от възстановяването на аванси ; " от погасяването на кредити предоставени от лица, които не са аванси и кредити на финансова институция; " произтичащи от сделки на базата на фючърсни, форуърдни, суапови и опционни договори с изключение на случаите по договори, които се държат за дилърски или търговски цели, или постъпленията са класифицирани с произход от финансова дейност; Когато даден договор се отчита, като хеджиране на определима позиция, паричните потоци от него се класифицират по същия начин, като паричните потоци на позицията, която се хеджира.

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59594 лв
1 GBP = 2.21335 лв