Списание Актив
  • Тема на броя:
    НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ НА БАЗАТА НА ПРЕКИЯ МЕТОД .доц.д-р Христина Колева

    Движението на паричните потоци във всяко предприятие се организира на базата на спецификата на неговата обичайна дейност. Класифицирането им по произход и направление осигурява информация, която дава възможност на ползвателите да оценят влиянието на тези дейности върху финансовото състояние на предприятието и размера на паричните средства и паричните еквиваленти, които то притежава. Парични потоци от оперативна дейност Тези парични потоци, се генерират от обичайната дейност на предприятието, която то извършва, с цел да реализира печалба. Те включват постъпления и плащания на парични средства. Постъпления на парични средства могат да бъдат регистрирани от: " продажбата на стоки и извършването на услуги; " наеми; " при продажба на дълготрайни активи, придобити с цел отдаване под наем след изчерпване на възможностите за използването им по предназначение; " възнаграждения за права; " такси и комисионни; " по договори, държани за дилърски или търговски цели; " по признати застрахователни събития; " възстановени данъци; " парични аванси и кредити, предоставени от финансови институции, когато те обслужват основната приходоносна дейност на предприятието; и евентуално " други приходи. Паричните плащания на оперативната дейност се осъществяват в следните направления: " плащания на доставчици на стоки и услуги; " възнаграждения на персонала свързани с трудови договори ; " името на персонала във връзка с негови задължения към трети лица; " плащания на застрахователни предприятия за застраховки на имуществото и персонала; " за данъци, с изключение на случай ,когато те могат да бъдат отнесени съм инвестиционната или финансова дейност; " по договори, държани за дилърски или търговски цели; " плащания за производство или за придобиване на дълготрайни материални активи предназначени за отдаване под наем ; и " други плащания. Парични потоци от инвестиционна дейност Отделното отчитане на паричните потоци, генерирани от инвестиционната дейност е важно, защото те представляват размера на разходите, направени за придобиването на ресурси, които са предназначени да генерират бъдещи приходи и парични потоци. Като инвестиционна дейност трябва да бъдат класифицирани само разходите, чиито резултат е признат в отчета за финансовото състояние като актив. Като пример за парични потоци от инвестиционната дейност може да бъдат включени следните постъпления: " от продажба на имоти, машини, съоръжения, нематериални и други дълготрайни активи ; " от продажбата на капиталови или дългови инструменти на други предприятия и от продажбата на дялови участия в съвместни предприятия (различни от тези за инструменти, които се разглеждат като парични еквиваленти, или тези, които се държат за дилърски или търговски цели); " от възстановяването на аванси ; " от погасяването на кредити предоставени от лица, които не са аванси и кредити на финансова институция; " произтичащи от сделки на базата на фючърсни, форуърдни, суапови и опционни договори с изключение на случаите по договори, които се държат за дилърски или търговски цели, или постъпленията са класифицирани с произход от финансова дейност; Когато даден договор се отчита, като хеджиране на определима позиция, паричните потоци от него се класифицират по същия начин, като паричните потоци на позицията, която се хеджира.

Брой: 3/3.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв