Списание Актив
 • Тема на броя:
  ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Годишна корекция на данъчен кредит при инцидентна освободена доставка. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2011 г. / характеристика,особености,нови моменти /.автор:Костадин Иванов

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИ ЗА ФОНД "ГВРС" 2011 КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 г.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Инспекцията по труда, НАП и НОИ извършват проверка дали работодателят действително е преустановил дейността си.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1.1.2011г.автор:Павлина Бакалова

  Виж повече

 • ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД.автор:Гошо Мушкаров

  Началото на календарната година обикновено е времето, през което в предприятията се оглежда вътрешната организация на труда, приемат се нови вътрешни правила, изменят се и се актуализират съществуващите правила. Един от основните вътрешни документи на работодателя е Правилникът за вътрешния трудов ред. 1. Ред за подготовка на правилника След 01.01.2009 г. всеки работодател (независимо от отрасъла и размера на предприятието) е длъжен да разработи и приеме Правилник за вътрешния трудов ред (чл. 181 от КТ). В него се определят правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и се урежда общата организация на труда в предприятието съобразно общите изисквания на отрасъла и спецификата на конкретното предприятие. Правилникът за вътрешния трудов ред (ПВТР) е вътрешен документ на работодателя по смисъла на трудовото законодателство. Затова работодателят носи отговорност по създаването и периодичното му актуализиране съобразно настъпилите промени в нормативната уредба, в общите и в специфичните условя на труда. Правилникът се приема еднолично от работодателя, след провеждане на предварителни консултации с представителите на синдикатите и с избраните по реда на чл. 7, ал. 2 от КТ представители на работниците и служителите. Задължението да проведе консултации не означава, че работодателят е длъжен непременно да приеме исканията и предложенията на представителите на синдикалните организации и на работниците и служителите. Той е длъжен да ги покани за предварително обсъждане, а въпрос на тяхна преценка е дали да участват в обсъждането и дали да дават мнения по проекта. По този въпрос могат да възникнат колективни трудови спорове и за да не е уязвим, редно е работодателят писмено да покани съответните органи и да си осигури подписите им, че са уведомени за темата, мястото и часа на обсъждането. Как да изглежда и какво да съдържа правилникът са въпроси, които се решават по преценка на работодателя. След приемането на ПВТР работодателят трябва самостоятелно или заедно със синдикалните организации да запознае работниците и служителите с правилника и да организира контрол по изпълнението му както от работниците и служителите, така и от своите длъжностни лица. Не е казано изрично как трябва да става това запознаване, важното е общите и специфичните права и задължения да стигнат до всеки работник и служител и до всяко длъжностно лице, което има отношение по спазването им и по контрола върху тях. Измененията и допълненията на ПВТР следва да се правят по същия ред. Предложения за промените се правят от работодателя, но няма пречка такива предложения да постъпят от синдикалните организации и да бъдат обсъдени от работодателя. 2. Съдържание на ПВТР Общият принцип е, че съдържанието на вътрешните правила трябва да отговаря на трудовото законодателство, да не противоречи и да не заобикаля императивни норми на закона и общоприетите трудови и морални принципи и правила. Общите препоръки за съдържанието на Правилника за вътрешния трудов ред могат да се намерят в чл. 4а от Наредбата за работното време и отпуските. От тази разпоредба, а и от практиката може да се препоръча с правилника да се определят: 1. Продължителността на общото за предприятието и за отделните структурни звена работно време и разпределението му с прекъсвания и почивки (чл. 139, ал. 1 от КТ). Необходимо е да се установят звената с пълна, намалена и непълна продължителност и със сумирано изчисляване на работното време, както и процедурите за установяването на тези режими. 2. Началото и краят на работния ден - общо за предприятието и по структурни звена и дейности, където не работното време е различно от общото. 3. Разпределението на работното време, на прекъсванията и почивките в него, включително на почивките за хранене, както определяне на времето за хранене в производствата с непрекъсваем процес на работа (чл. 151, ал. 3 КТ). 4. Времето за хранене на работниците и служителите в производства с непрекъсваем

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Промените в ЗДДС в сила за 2011 г. автор:Валентина Василева

  Виж повече

Брой: 1/1.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.74831 лв
1 GBP = 2.18766 лв