Списание Актив
 • Тема на броя:
  ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Годишна корекция на данъчен кредит при инцидентна освободена доставка. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2011 г. / характеристика,особености,нови моменти /.автор:Костадин Иванов

  Държавният бюджетът е сложен,динамичен и много стар финансов инструментариум,използван от всяка държава и от нейните органи. Възникнал е,когато е възникнала държавата и се е развивал и променял с нейното развитието . От състоянието и динамиката на държавния бюджет зависят много дейности в държавата и тяхното развитие .Обсъждането на проектобюджета за съответната година в парламента е в неговите комисии е задълбочено и оживено. Добре е да се знаят структурата,съдържанието, особеностите и новите моменти на този сложен финансов механизъм. от по-широк кръг лица Такава е и целта на настоящото изложение. Анализът и оценката на съдържанието и динамиката на държавния бюджет за 2011 г. е извършено в съответствие с неговата структура,тъй като тя е сравнително по-постоянна.Това е направено в следната последователност: 1.Особености на структурата и съдържанието на държавния бюджет за 2011 г.. 2.Финансовите взаимоотношения между републиканския ,съответно централния бюджет и бюджетите на общините 3.Делегираните бюджети - това форма за бюджетиране на училища и детски градини. 4.Оптимизиране обслужването на държавния дълг и държавните инвестиционни заеми. 5.Финансови взаимоотношения на държавния бюджет с лечебните заведения 6.Субсидии на юридически лица с нестопанска цел за 2011 г. 7.Субсидии на регистрирани в страната вероизповедания.за 2011 г. 8..Извънбюджетни фондове и сметки за 2011 г. 9.Банково обслужване на сметките и плащанията на общините и бюджетните организации. Ще разгледаме и разясним тези въпроси в посочената последователност. 1.Особености на структурата и съдържанието на държавния бюджет. 1.1 Бюджети,формиращи бюджетната система Държавният бюджет на България за 2011 г. е утвърден със закон,приет от парламента ,обнародван в Държавен вестник,бр.99 от 17.12.2010 г. По своята същност държавният бюджет е основният национален финансов баланс на държавата.С него се разпределя и преразпределя брутният вътрешен продукт Той е основен,но не е единственият национален финансов баланс. /бюджет/ .Освен него има и бюджет на ДОО и бюджет на Здравноосигурителната каса,които са също национални финансови баланси. И трите самостоятелни бюджета - Държавният бюджет,бюджетът на ДОО и бюджетът на Здравноосигурителната каса се утвърждават от парламента ежегодно и придобиват формата на закон. Това поражда съответни правомощия и отговорности на лицата,които ги изпълняват или нарушават. В бюджетната система на страната,освен трите самостоятелни бюджета се включва и бюджетът на всяка община. Бюджетите, формиращи бюджетната система са самостоятелни,обособени и в определена степен автономни,но са и взаимно свързани. Между държавния бюджет и другите бюджети съществуват финансови взаимоотношения,изразяващи се в трансфери / субсидии или вноски/ и временна финансова помощ.Между тях има редица общи неща. Общото между държавния бюджет,бюджетът на ДОО,бюджетът на Здравноосигурителната каса и бюджетите на общините е : Първо. Изготвянето,утвърждаването,изпълнението и отчитането се извършва задължително въз основа на Единната бюджетна класификация на приходите и на разходите,утвърдена от министъра на финансите. Това е предпоставка, която дава възможност да се агрегират и дезеграгират отделните видове приходи и разходи на бюджета на различни нива и да се постигне сравнимост и съпоставимост на техните размери и динамика. Второ. Длъжностните лица,които съгласно бюджетното законодателство имат право да се разпореждат с бюджетни средства /кредити/ са със статут на разпоредители с бюджетни кредити първа степен или втора степен,а само в определени ограничени случаи - трета степан.Правомощията и отговорностите на разпоредителите с бюджетни кредити от различни степени са определени със Закона за устройство на държавния бюджет. Чрез това се постига единен подход в упражняването на отделните бюджети - на трите национални бюджета и на бюджетите на общините Трето, Бюджетният процес на всички бюджети протича през еднакви фази и

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИ ЗА ФОНД "ГВРС" 2011 КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 г.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Инспекцията по труда, НАП и НОИ извършват проверка дали работодателят действително е преустановил дейността си.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1.1.2011г.автор:Павлина Бакалова

  Виж повече

 • ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД.автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Промените в ЗДДС в сила за 2011 г. автор:Валентина Василева

  Виж повече

Брой: 1/1.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв