Списание Актив
 • Тема на броя:
  ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Годишна корекция на данъчен кредит при инцидентна освободена доставка. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2011 г. / характеристика,особености,нови моменти /.автор:Костадин Иванов

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИ ЗА ФОНД "ГВРС" 2011 КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.автор:Димитър Бойчев

  От началото на 2011 г. са в сила редица нови моменти по отношение на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". Промените са въведени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.) и Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 100, от 21.12.2010 г.). Със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2011 г. (ДВ, бр. 98, от 14.12.2010 г.) е определен размера на здравноосигурителната вноска. Като най-значими се открояват промените свързани с осигурените лица и с размера и разпределението на вноските за държавното обществено осигуряване. Освен това особено внимание заслужават определените за 2011 г. размери на месечния осигурителен доход, в това число и по-специално въвеждането на диференциран минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА Лицата, които подлежат на държавно обществено осигуряване (ДОО) и съответно социалните рискове, за които са осигурени са определени в чл. 4 и чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Най-съществените промени в това отношение са свързани с разширяване кръга на осигурените лица, прецизиране на правното основание на което някои от осирурените попадат в чл. 4 от КСО и свиване обхвата на социалните рискове, за които друга част от лицата подлежат на ДОО. С § 1, т. 1, б. "а" от ЗИД на КСО е направено допълнение в чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО. В резултат от промяната лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, няма да се осигуряват за безработица само в случай, че това е изрично предвидено в съответната програма. В чл. 4, ал. 1, т. 8 от кодекса думите "по т. 1 и 7" са заменени с думите "по т. 1, 5 и 7" (основание § 1, т. 1, б. "б" от ЗИД на КСО). С разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО, в сила от 01.01.2004 г., се създаде самостоятелно основание на което лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията са определени като задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица (всички осигурени социални рискове по кодекса). За да се избегне противоречиво тълкуване относно правните норми, които определят основанието за осигуряване, при създаването на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО от разпоредбата са изключени някои лица, чието правоотношение може да възникне въз основа на избор, а именно тези по чл. 4, ал. 1, т. 1 и т. 7 от КСО. Понастоящем въпросните две точки включват: " работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец; " изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите. На основание чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията са задължително осигурени за всички осигурени социални рискове по кодекса. Длъжностите на част от тези лица също са изборни (например председател, председател на контролния съвет и др). С изменението на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО, в сила от 01.01.2011 г., от кръга на осигурените по тази точка изрично са изключени лицата по чл. 4, ал. 1, т. 5 от кодекса. Прецизирането се отнася за тези от тях, чиито длъжности са изборни. По този начин недвусмислено е определено, че основанието на което тези лица попадат в кръга на задължително осигурените е чл. 4, ал. 1, т. 5 от КСО.

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 г.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Инспекцията по труда, НАП и НОИ извършват проверка дали работодателят действително е преустановил дейността си.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1.1.2011г.автор:Павлина Бакалова

  Виж повече

 • ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД.автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Промените в ЗДДС в сила за 2011 г. автор:Валентина Василева

  Виж повече

Брой: 1/1.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв