Списание Актив
 • Тема на броя:
  ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Годишна корекция на данъчен кредит при инцидентна освободена доставка. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2011 г. / характеристика,особености,нови моменти /.автор:Костадин Иванов

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИ ЗА ФОНД "ГВРС" 2011 КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.автор:Румяна Станчева

  Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. беше приет от Народното събрание на 30 ноември 2010 г. и публикуван в бр. 98 на ДВ от 14 декември 2010 г. Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. са определени: - максималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година; - основните икономически дейности и квалификационни групи професии, за които се въвежда минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по дейности и групи професии, както и минималният осигурителен доход за тях; - минималният месечен размер на осигурителния доход през календарната година за самоосигуряващите се лица. -. размера на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване; - минималният дневен размер на обезщетението за безработица; - размерите на осигурителните вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности; - минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст; - максималния размер на гарантираното вземане на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Максималния месечен размер на осигурителния доход за всички осигурени лица и през 2011 г. ще бъде 2000 г. Минималните месечни осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии са определени в таблицата на приложение №1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. При разработването на минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи професии е използван Класификатора на икономическите дейности /КИД/ 2008 г. Определянето на групата професии се извършва по структурата на Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № РД - 01 - 514 на министъра на труда и социалната политика от 12 юли 2010 г. Минималните осигурителни доходи по икономически дейности и квалификационни групи професии са определени на 76 реда в таблицата на приложение №1 към чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За разлика от 2010 г. на отделни редове в таблицата са определени минималните осигурителни доходи за наетите в икономическа дейност горско стопанство и икономическа дейност отглеждане на други животни (пчеларство). През 2011 г. размерите на минималните месечни осигурителни доходи са завишени средно с 5,6 на сто в сравнение с 2010 г. С повишението на осигурителните прагове през 2011 г. се очаква повишаване на средния осигурителен доход на 609, 86 лв. Без промяна остават минималните осигурителни прагове за работещите в предприятия с основна икономическа дейност: - производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (дейности на зъботехнически лаборатории); - събиране, почистване и доставяне на води; събиране отвеждане и пречистване на отпадъчни води; - строителство на сгради; строителство на съоръжения; специализирани строителни дейности; - строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти; - хуманно здравеопазване и социална работа; ветеритарномедицинска дейност; - дейност на болници; Осигурителят определя основната си икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Когато осигурителят извършва две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се взимат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности осигурителят определя основната си икономическа дейност по свой избор.

 • ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 г.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Инспекцията по труда, НАП и НОИ извършват проверка дали работодателят действително е преустановил дейността си.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1.1.2011г.автор:Павлина Бакалова

  Виж повече

 • ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД.автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Промените в ЗДДС в сила за 2011 г. автор:Валентина Василева

  Виж повече

Брой: 1/1.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв