Списание Актив

Годишна корекция на данъчен кредит при инцидентна освободена доставка. автор:Лиляна Панева

Когато през дадена календарна година данъчно задължените лица (ДЗЛ) използват стоки и/или услуги за извършването както на доставки с право на пълен данъчен кредит, така и за доставки или дейности, за които липсва такова право, по силата на чл.73, ал.1 от ЗДДС те могат да приспадат само частичен данъчен кредит за данъкът, начислен при тяхното придобиване. Размерът на този кредит се определя с помощта на коефициент, изчислен по реда на чл. 73, ал. 2 от ЗДДС на база съотношението между оборотите на лицата по ал. 3 и ал. 4 на същия член. При текущото изчисление на частичния данъчен кредит за първите 11 данъчни периода на съответната календарна година се ползва коефициентът, определен на база данните за оборотите на лицата от предходната година. Тъй като за различните години размерът на това съотношение е различен, в края на годината се прави преизчисление на частичния данъчен кредит, ползван през тези 11 периода. Преизчислението се прави с помоща на коефициент, определен на база оборотите за съответната текуща година, а корекцията на данъчния кредит се отразява със съответния знак плюс или минус в справката - декларация за последния данъчен период на годината. Лицата сами изчисляват размера на коефициента, закръгляват го по реда на чл. 85, ал. 3 от ППЗДДС и в случай на проверка следва да разполагат с данните, необходими за определяне на неговия размер. От изложеното става очевидно, че от съществено значение за размера на коефициента е това данъчните основи на кои от доставките, извършени от лицата през годината, ще участват при неговото изчисление. В тази връзка с оглед влиянието на оборотът по ал. 4, отнасящ се за всички осъществени доставки и дейности, представлява особен интерес това дали в него се включва оборотът от инцидентните сделки. Към темата ни насочи следното запитване (цитирано без промени): През месец август, 2010 г. продадохме на физическо лице апартамент, при придобиването на който не е ползван данъчен кредит. Доставката е освободена и във фактурата не е посочен данък. През 2009 г. са извършени само облагаеми доставки. През 2010 г. всички доставки, с изключение на апартамента, са облагаеми. Извършените доставки през 2010 г. , посочени в чл. 73, ал. 3 от ЗДДС ще бъдат 150 000 лв. Включват облагаеми доставки и представителни разходи. Сумата по чл. 73, ал. 4 от ЗДДС ще бъде 250 000 лв. (сумата от чл. 73, ал. 3 плюс сумата на освободената доставка, която е 100 000 лв.) В такъв случай коефициентът ще бъде 0,60. Трябва ли с този коефициент да коригирам ДК през месеците август - декември, 2010 г. или само в м. декември, 2010 г. ? През 2010 г. ще ползвам пълен данъчен кредит за получените от дружеството доставки. Корекцията през м. декември с коефициент 0,60 трябва да бъде направена върху цялата сума на ползвания данъчен кредит през 2010 г. или е правилно да бъдат изключени от него доставките, които нямат нищо общо с освободената доставка - например ДК на закупена стока, която е продадена през 2010 г. , ДК за закупени дълготрайни активи за други обекти на дружеството.

ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Цветан Станкулов

Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2011 г. / характеристика,особености,нови моменти /.автор:Костадин Иванов

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИ ЗА ФОНД "ГВРС" 2011 КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.автор:Димитър Бойчев

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.автор:Румяна Станчева

ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 г.автор:Любка Ценова

Инспекцията по труда, НАП и НОИ извършват проверка дали работодателят действително е преустановил дейността си.автор:Жанет Богомилова

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1.1.2011г.автор:Павлина Бакалова

ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Мина Димитрова

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД.автор:Гошо Мушкаров

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:Теодора Рупска

Промените в ЗДДС в сила за 2011 г. автор:Валентина Василева

Основна тема: ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Мина Димитрова

Брой: 1/1.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58804 лв
1 GBP = 2.24292 лв