Списание Актив
 • Тема на броя:
  ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Годишна корекция на данъчен кредит при инцидентна освободена доставка. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Годишното приключване и данъчно облагане на бюджетните предприятия за отчетната 2010 г. се разглежда в настоящата разработка, като част от отговорностите на счетоводните практики, групирани в следните направления съгласно действащия Закон за корпоративното подоходно облагане: ДАНЪК ВЪРХУ ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ В практически план данъчното облагане на бюджетните предприятия с алтернативен данък върху приходите от стопански дейности се подчинява на конкретните разпоредби от глава тридесет и трета на ЗКПО. А с цел по-добра разбираемост на тематиката, настоящата разработка се проектира върху образеца на годишната данъчна декларация по чл. 252 на ЗКПО за дължимия данък върху приходите на бюджетните предприятия (образец 1040). Освен това в счетоводен аспект годишното приключване в бюджетните предприятия се осъществява в съответствие с действащото счетоводно законодателство, включително приложимите за тях счетоводни стандарти, както и от указанията на министерството на финансите и Българската народна банка. И в съвсем конкретен план годишното облагане се базира на разпоредба от чл. 248 на ЗКПО, според която приходите на бюджетните предприятия от сделки по чл. 1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, се облагат с данък върху приходите по реда на тази глава, вместо с корпоративен данък. От съдържанието на посочената разпоредба се вижда, че за идентифициране на обектите на данъчно облагане и за 2010 г. ще се съпътства от добре известни трудности, защото в практиката не всякога е възможно да се отделят приходите, отчетени от бюджетното предприятие, които подлежат на облагане от общата маса на постъпващите и осчетоводени приходи. Ето защо счетоводните практики трябва да идентифицират и в максимално коректна степен изготвят отчет за приходите и разходите за годината, отразяващ общата дейност на предприятието, а за целите на данъчното облагане - отчет за приходите и разходите от извършваната стопанска дейност, който е изходната база за определяне на дължимия данък върху приходите от тази дейност. Така за данъчното облагане на приходите от стопански дейности, като ориентир могат да се ползват разясненията, направени в циркулярно писмо от 2004 г. на тогавашната Главна данъчна дирекция. Позоваването на горепосоченото писмо не се основава на убедеността, че то е универсално по отношение на проблемите на облагателната дейност в отделните бюджетни предприятия, а поради обстоятелството, че то е сравнително добър опит за отговор на редица въпроси, изникнали в процеса на прилагане на тази част от данъчния закон. Въпреки, че в писмото са тълкувани и разяснени разпоредби на чл. 2в от отменения ЗКПО (действал до 31 декември 2006 г.) няма съмнение, че тези разяснения са относими в голяма степен към приложимостта на чл. 248 от сега действащия закон. За припомняне, според разясненията на данъчната администрация, изложени във въпросното писмо не следва да се считат като приходи от стопанска дейност приходите на бюджетното предприятие, когато са налице едновременно следните условия: приходите да се формират от извършване на сделки, задължение за предприемането на които произтича от нормативен акт и цените на сделките да не се определят от бюджетното предприятие на пазарен принцип. В този смисъл е пояснено, че не подлежат на данъчно облагане приходите от стопанска дейност, когато за определяне (оценка) на тяхната стойност служат цени (тарифи), утвърдени в нормативен, респективно в поднормативен акт или тарифи, за определянето на които служат разпоредби на нормативен акт, в който е разпоредено, че размера на услугата се определя - до размера на извършените във връзка с нейното осъществяване материално-технически разходи. Така според данъчната администрация не подлежат на облагане приходите на бюджетните предприятия от: 1. държавни такси, събирани от съдебната власт или от други държавни органи и бюджетни организации в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет, о

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2011 г. / характеристика,особености,нови моменти /.автор:Костадин Иванов

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИ ЗА ФОНД "ГВРС" 2011 КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 г.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Инспекцията по труда, НАП и НОИ извършват проверка дали работодателят действително е преустановил дейността си.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1.1.2011г.автор:Павлина Бакалова

  Виж повече

 • ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД.автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Промените в ЗДДС в сила за 2011 г. автор:Валентина Василева

  Виж повече

Брой: 1/1.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв