Списание Актив
 • Тема на броя:
  ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Годишна корекция на данъчен кредит при инцидентна освободена доставка. автор:Лиляна Панева

  Виж повече

 • ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2011 г. / характеристика,особености,нови моменти /.автор:Костадин Иванов

  Виж повече

 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИ ЗА ФОНД "ГВРС" 2011 КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 г.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • Инспекцията по труда, НАП и НОИ извършват проверка дали работодателят действително е преустановил дейността си.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1.1.2011г.автор:Павлина Бакалова

  Виж повече

 • ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД.автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Промените в ЗДДС в сила за 2011 г. автор:Валентина Василева

  В ДВ, бр.94 от 30.11.2010 г. са обнародвани изменения и допълнения в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Измененията влизат в сила от 01.01.2011 г. с няколко изключения, които ще бъдат коментирани по-долу. Настоящата статия разглежда само промените в закона, без да са взети предвид бъдещи евентуални промени в ППЗДДС, които биха могли да доведат до различно тълкуване и прилагане на закона. Направените изменения и допълнения в ЗДДС са извършени основно във връзка с хармонизацията на българското данъчно законодателство с европейските директиви и решения на Съда на ЕО в областта на ДДС. Основните промени са свързани с: ў Мястото на изпълнение на културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития; ў Данъчната основа при бартер; ў Изменения и допълнения в обхвата на доставките, облагаеми с нулева ставка и освободените доставки; ў Облагане с ДДС на хотелиерските услуги по настаняване; ў Облагане с ДДС на концесиите; ў Доставките на природен газ, електрическа, топлинна или хладилна енергия; ў Освобождаването от ДДС при внос; ў Освобождаване от облагане с ДДС на институции и органи на ЕС. Промени, свързани с мястото на изпълнение на културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития От 01.01.2011 г. се променя специалното правило за облагане по мястото на фактическото предоставяне на услуги, свързани с културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни дейности, като се разделя на две хипотези. С изменението се стеснява обхвата на това правило и когато получатели на такива услуги са данъчно задължени лица (ДЗЛ), място на изпълнение ще се определя по общото правило на чл.21,ал.2 ЗДДС, а именно там, където е установен получателят. В новата редакция на чл.21, ал.4, т.3 ЗДДС само достъпът, предоставен на ДЗЛ (срещу билети или заплащане, осигуряващи входа, включително когато такъв вход е включен в абонамент) и съпътстващите то услуги до културни, художествени, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни събития (като например панаири и изложби), ще бъде с място на изпълнение там, където фактически се провежда събитието. Пример: През 2011 г. българска фирма организира участие на чуждестранна фирма (независимо дали получателят ДЗЛ е от ЕС или от трета страна) на изложение в България, мястото на изпълнение ще е там, където е установен получателя, т.е. извън територията на страната и няма да се начислява българския ДДС от 20 %. В издаваната фактура като основание за неначисляване на ДДС ще се посочва "чл.21, ал.2 ЗДДС" и ако получателят е регистрирано по ЗДДС-лице в друга държава - членка, то ще се подава и VIES - декларация. Ще се начислява 20 % ДДС само ако се продават билети на ДЗЛ за достъп до изложението. В чл.21,ал.4, т.4, буква "а" ЗДДС е запазен принципа, че когато получателят е данъчно незадължено лице (ДНЗЛ) мястото на изпълнение е там, където фактически се извършва услугата при услуги и съпътстващите ги услуги, свързани с културни, артистични, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни мероприятия (включително панаири и изложби), включително дейността по организирането им.

Брой: 1/1.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75238 лв
1 GBP = 2.23243 лв