Списание Актив

Годишна корекция на данъчен кредит при инцидентна освободена доставка. автор:Лиляна Панева

ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Цветан Станкулов

Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2011 г. / характеристика,особености,нови моменти /.автор:Костадин Иванов

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИ ЗА ФОНД "ГВРС" 2011 КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.автор:Димитър Бойчев

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.автор:Румяна Станчева

ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 г.автор:Любка Ценова

Инспекцията по труда, НАП и НОИ извършват проверка дали работодателят действително е преустановил дейността си.автор:Жанет Богомилова

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1.1.2011г.автор:Павлина Бакалова

ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Мина Димитрова

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД.автор:Гошо Мушкаров

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:Теодора Рупска

Ликвидността е един от основните показатели, характеризиращи финансово-икономическото състояние на предприятието. Въпросът за ликвидността е особено важен в условията на криза, тъй като тя изразява способността на предприятието да погаси текущите си задължения към определен момент с наличните краткотрайни активи /респективно с конкретно определена част от тях/, към същия този момент. Когато се изчисляват показателите за ликвидност, трябва да се обърне внимание на следните по-важни моменти: Определяне на състава на текущите задължения - за да се установи той трябва да се определи размера на краткосрочните задължения и частта от дългосрочните, платими през съответния отчетен период. Те фактически имат характер на краткосрочни задължения. Например, ако предприятие "Х" е получило дългосрочен заем в размер на 10 000 единици и през настоящия отчетен период следва да плати 1200 единици от главницата и 553 единици лихва, то с 1 753 единици ще се увеличи размерът на текущите задължения; Изваждане от състава на краткотрайните активи на разходите за бъдещи периоди, които имат краткосрочен характер. Това се прави, тъй като на практика тези разходи не могат да се превърнат в пари и не могат да бъдат използвани при необходимост за покриване на текущите задължения на предприятието. Необходимата информация за изчисляване на показателите за ликвидност се получава основно от счетоводния баланс. За размера на платимата през текущия период част от дългосрочните задължения предприятията следва да попълнят справка, която се явява част от приложението към техния годишен финансов отчет.

Промените в ЗДДС в сила за 2011 г. автор:Валентина Василева

Основна тема: ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Мина Димитрова

Брой: 1/1.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58418 лв
1 GBP = 2.24074 лв