Списание Актив

Брой: 1/1.2011

Основна тема: ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Мина Димитрова

Теми на броя:

Годишна корекция на данъчен кредит при инцидентна освободена доставка. автор:Лиляна Панева

ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор:Цветан Станкулов

Д Ъ Р Ж А В Е Н Б Ю Д Ж Е Т НА Б Ъ Л Г А Р И Я З А 2011 г. / характеристика,особености,нови моменти /.автор:Костадин Иванов

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИ ЗА ФОНД "ГВРС" 2011 КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.автор:Димитър Бойчев

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г.автор:Румяна Станчева

ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2011 г.автор:Любка Ценова

Инспекцията по труда, НАП и НОИ извършват проверка дали работодателят действително е преустановил дейността си.автор:Жанет Богомилова

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане в сила от 1.1.2011г.автор:Павлина Бакалова

ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА АКТИВИТЕ - СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ. автор:Мина Димитрова

Оценяването на активите след тяхното придобиване се третира от приложимите счетоводни стандарти, като последващо оценяване. Всяко предприятие определя последващото оценяване на активите си с приетите и прилагани от него счетоводни политики. Последващото оценяване се извършва с цел вярното и точно представяне на активите във финансовия отчет, затова и датата на която се извършва последващото оценяване трябва да бъде най-близо или да съвпада с датата на годишните финансови отчети, т.е. към края на годината. На преглед за последващо оценяване подлежат дълготрайни материални активи, нематериални активи, инвестиционните имоти, дълготрайните биологични активи, краткотрайните биологични активи, материалните запаси, паричните средства в чуждестранна валута, финансовите активи, вземанията. № Активи Последваща оценка Приложими счетоводни стандарти Данъчни норми на ЗКПО 1 Дълготрайни материални активи По цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка СС16-Дълготрайни материални активи и СС36-Обезценка на активи Чл.61 и чл.65 Два подхода: 1.По цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка (модел на цената на придобиване); 2.По преоценена стойност, която е справедливата стойност на актива към датата на преоценката, намалена с последвалите натрупани амортизации, както и последвалите натрупани загуби от обезценка. МСС16 Имоти, машини и съоръжения и МСС36 Обезценка на активи 2 Дълготрайни нематериални активи По цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка СС38 Нематериални активи и СС36-Обезценка на активи Чл.61 и чл.65 Два подхода: 1.По цена на придобиване, намалена с начислените амортизации и натрупаната загуба от обезценка (модел на цената на придобиване) 2.По преоценена стойност, която е справедливата стойност на актива към датата на преоценката, намалена с последвалите натрупани амортизации, както и последвалите натрупани загуби от обезценка, само ако справедливата стойност може да бъде определена по данни на активен пазар. МСС38 Нематериални активи и МСС36-Обезценка на активи 3 Стоково-материални запаси Оценят се по по-ниската от доставната и нетната реализуема стойност СС2 и МСС2- Отчитане на стоково- материалните запаси Чл.34 и чл.35 4 Вземания По амортизируема стойност- за заеми и вземания, предоставени от предприятието и недържани за търгуване, които имат фиксиран падеж; По себестойност- за заеми и вземания, предоставени от предприятието, които нямат фиксиран падеж. СС32-Финансови инструменти и МСС39- Оценка и признаване на финансови инструменти Чл.34, чл.35 и чл.37 5 Финансови активи По справедлива стойност, която не се коригира с очакваните разходи по продажбата или друг вид освобождавания на финансовите активи, класифицирани като: - държани за търгуване; - обявени за продажба. СС32-Финансови инструменти и МСС39- Оценка и признаване на финансови инструменти Чл.34 и чл.35, чл.44 и чл.45 6 Биологични активи 1.По справедлива стойност, намалена с предварително начислените разходи при продажба.; 2.По цена на придобиване (себестойност)- в случаите, при които справедливата стойност не може да бъде надеждно оценена. СС41 Селско стопанство и МСС-41 Земеделие Чл.36 7 Селскосто-панска продукция Съгласно разпоредбите на СС2 Стоково-материалните запаси - по по-ниската от отчетната и нетната реализуема стойност. СС41 Селско стопанство и СС2 Стоково-материални запаси; МСС41-Земеделие Чл.36 8 Инвестиционни имоти Модел на цена на придобиване и Модел на справедливата стойност СС 40 и МСС 40 Инвестиционни имоти Чл.61 и чл.65 9 Парични позиции в чуждестранна валута По заключителния курс към датата на финансовия отчет, а текущо през годината по централния курс на Българската народна банка. СС21 и МСС21- Ефекти от промените във валутните курсове Чл.34, ал.2

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД.автор:Гошо Мушкаров

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ЛИКВИДНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор:Теодора Рупска

Промените в ЗДДС в сила за 2011 г. автор:Валентина Василева

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59921 лв
1 GBP = 2.20102 лв