Списание Актив
  • Тема на броя:
    ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ.автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

    Въпросите, свързани с оценката на активите и пасивите на предприятието са много и разнообразни. Произтичат от многообразието на самите активи и пасиви, свързано и с характера на дейността, начина на придобиване и множествата разнообразни действия с тях. Всичко е подчинено на верното и честно представяне във финансовите отчети. Посоченото предполага третирането на въпросите, свързани с оценката на всяка група и при различните ситуации. 1.Същност на активите и пасивите 1.1.Актив - Активът е ресурс на предприятието. Той отразява изцяло или частично активната страна на вложения и използван капитал, независимо от неговия произход (собствен или чужд. Всеки актив е част от патримониума на предприятието и е резултат от действия и събития, преди придобиването му. Активите могат да се използват по различен начин,(влагане в стопанската дейност, отдаване под наем, продажба, използване за административни нужди, за замяна, за погасяване на задължение и пр. ), но винаги от използването им се очаква получаването на изгода. 1.2.Пасив - Пасивът представлява задължение на предприятието, възникнало в миналото като резултат от минали събития, което предстои да бъде погасено, обикновено чрез изтичане на активи или възникване на други задължения". Пасивите отразяват източници на средства, различни от собствения капитал. 2.Оценка на активи и пасиви Принципно активите и пасивите се оценяват по справедливата стойност на това което се получава или ще се получи за активите и това което се дава или ще се даде - за пасивите. Едновременно има и специфичности и отклонения. По тези причини въпросите за оценката на активите и пасивите могат да се третират от различна гледна точка. Поради големия обем ще се спрем на оценките при основните групи активи и пасиви и при основните ситуации и възприети политики и пр. 3.ОЦЕНКА НА АКТИВИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ По принцип при придобиване активите се оценяват *по цена на придобиването. Съгласно Закона за счетоводството "Цена на придобиване" е покупната цена плюс всички разходи по привеждане на актива във вид, готов за използване" . Следователно тя включва всички направени разходи и поети ангажименти от предприятието. Конкретните елементи на цената в значителна степен зависят и от начина на придобиване,от една страна и от друга от характера на активите, което може да доведе до някои различия. *по справедливата стойност на това, което предприятието получава или ще получи

Брой: 10/10.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв