Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2011|101|441
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.автор:Мария Стамболиева

  Виж повече

 • В кои случаи обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Данъци за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество придобити през 2011г.автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.Облагане с ДДС и акцизи при пазаруване в чужбина.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ С ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС за таксите, събирани от държавните горски стопанства по Закона за горите.автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ спрямо лице, което обичайно осъществява дейност като заето и самостоятелно заето в различни държави-членки.автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО НА АКТИВИТЕ И НА ПАСИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - СЪЩЕСТВЕН ЕТАП ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор:д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Клъстери и инвестиции.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИЗВАЖДАНЕТО ОТ УПОТРЕБА НА ЖИВОТНИ ОТ ОСНОВНИТЕ СТАДА.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Обезщетенията при уволнение.автор:Гошо Мушкаров

  В Кодекса на труда е предвидено при прекратяване на трудовия договор едната страна да изплаща на другата страна обезщетения. Целта е частично или напълно да бъдат обезщетени неблагоприятните последици за страната, която няма вина и не е инициатор на уволнението. 1. Обезщетение при неспазено предизвестие за прекратяване на трудов договор (чл. 220 от КТ) Всяка от страните по трудовия договор има право да го прекрати едностранно, като писмено предизвести другата страна в сроковете, определени по реда на чл. 326 от КТ. През времето на предизвестието трудовото правоотношение продължава да съществува и страните спазват правата и задълженията си съобразно закона и сключения трудов договор. Няма пречка в този период работникът или служителят да работи, или да ползва платен годишен отпуск и всички други предвидени в КТ видове отпуск. При вече получено предизвестие по инициатива на всяка от страните трудовият договор може да бъде прекратен и преди да изтече срокът на предизвестие, като заплати на другата страна предвиденото в чл. 220 от КТ парично обезщетение. Неговият размер се определя, като среднодневното брутно трудово възнаграждение за последния месец преди уволнението се умножи по броя на дните на неотработеното предизвестие, независимо от броя на отработените в този месец дни. 2. Обезщетение при прекратяване на трудовия договор без предизвестие (чл. 221 от КТ) В определени от закона случаи една от страните по трудовия договор има право да го прекрати без да е длъжна да отправя предизвестие до другата страна. Ако едната страна има вина за прекратяването, тя дължи на другата страна парично обезщетение за действително нанесените щети. а) Обезщетения, дължими от работодателя. Работникът или служителят може по своя преценка да прекрати без предизвестие трудовия договор в случаите, посочени в чл. 327, ал. 1 от КТ. В три от тези случаи (т. 2, 3 и 3а) той има право на обезщетение от работодателя, а именно: " при забавяне изплащането на дължимото трудово възнаграждение или обезщетение; " при едностранна промяна от работодателя на характера и мястото на работа, на трудовото възнаграждение или на друго условие по трудовия договор (извън случаите, когато промяната е разрешена от Кодекса на труда). Обезщетение се дължи и при неизпълнение от работодателя на други задължения, установени с нормативен акт, с трудовия договор или с колективен трудов договор; " когато след промяна на работодателя по реда на чл. 123, ал. 1 и 123а, ал. 1 от КТ условията на труд за работника или служителя значително се влошат. В случая трябва по безспорен начин да се установи конкретното влошаване на условията на труд, което не винаги е по възможностите на работника или служителя. Размерът на дължимото от работодателя обезщетение зависи от вида на прекратения трудов договор. При прекратяване на безсрочен договор обезщетението е в размер на брутното трудово възнаграждение за договорения срок на предизвестие. При прекратяване на срочен трудов договор обезщетението е в размер на действително понесените вреди от работника или служителя, които представляват брутното трудово възнаграждение за времето, през което той е останал без работа, но за не повече от остатъка на срока на трудовия договор. б) Обезщетения, дължими от работника или служителя Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие при виновно поведение на работника или служителя в случаите, посочени в чл. 330 от КТ. В два от тях работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение: " при уволнение по чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ - поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение"; " при уволнение по чл. 330, ал. 1 от КТ - поради задържане на лицето за изпълнение на присъда, наложена му за престъпление, което представлява и нарушение на трудовата дисциплина по смисъла на Кодекса на труда. Размерът на дължимото обезщетение зависи от вида на прекратения трудов договор и се определя по посочения по-горе начин (по чл. 228 от КТ).

 • ПРОВИЗИИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Доц. д-р Христина Колева

  Виж повече

 • Промени в осигуряването на някои лица по КСО.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Условия за приемането и съхраняването на разплащателните ведомости на прекратени осигурители в архивохранилищата на Националния осигурителен институт.автор:Галина Николова

  Виж повече

Брой: 9/9.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв