Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2011|101|438
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.автор:Мария Стамболиева

  Виж повече

 • В кои случаи обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Данъци за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество придобити през 2011г.автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.Облагане с ДДС и акцизи при пазаруване в чужбина.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ С ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС за таксите, събирани от държавните горски стопанства по Закона за горите.автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ спрямо лице, което обичайно осъществява дейност като заето и самостоятелно заето в различни държави-членки.автор:Димитър Бойчев

  Според първичните източници на законодателството на Европейския съюз (ЕС) свободното движение на хора е едно от основните права на гражданите на Съюза. Но националните законодателства на държавите-членки в сферата на социалната сигурност функционират на териториален принцип, като разпростират действието си само в рамките на съответната държава. Предвид това гражданите на ЕС, които упражняват правото си на свободно движение могат да попаднат в неблагоприятни ситуации, при които са подчинени на законодателството на повече от една държава-членка или да не са обхвати от системата за социална сигурност на която и да било държава-членка. С цел елиминиране на тези ситуации държавите-членки прилагат правила за координация на системите за социална сигурност. Действащите към настоящия момент координационни правила са въведени с Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009, които се прилагат от 01.05.2010 г. Европейските регламентите се прилагат пряко и с приоритет в случаи на противоречие с националното законодателство на държавите-членки. Прилаганите до тази дата в областта на социалната сигурност регламенти на Съвета № 1408/71 и № 574/72 са отменени, но все пак продължават да се прилагат по отношение на специфични ситуации, които са изрично упоменати в новите регламенти. Новият основен регламент (Регламент № 883/2004) включва материалните разпоредби по отношение координацията на системите за социална сигурност на държавите-членки, а Регламент № 987/2009 (регламент по прилагане) определя предимно процедурните правила за прилагане на основния регламент. Целта и предназначението на новите координационни регламенти не се различават от тези на Регламент № 1408/71 и Регламент № 574/72, а именно да се синхронизират системите за социална сигурност на държавите-членки, за да се елиминират неблагоприятните последици, които могат да възникнат за европейските граждани при прилагане на националните законодателства в трансгранична ситуация с оглед гарантиране и стимулиране на свободното движение на хора, което е предвидено с първичните източници на правото на ЕС. В сравнение с Регламент № 1408/71, материалния обхват на Регламент № 883/2004 е разширен и включва законодателството в сферата на социалната сигурност, което е посочено в чл. 3 от него. При съпоставка с Регламент № 1408/71, персоналния обхват също е разширен, като Регламент № 883/2004 се прилага и спрямо лица, които не са трудово активни - тези, които не са заети или самостоятелно заети. От началото на 2011 г. Регламент № 883/2004 и Регламент № 987/2009 вече се прилагат и спрямо граждани на държави, които не са членки на Съюза (основание Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година). В териториалния обхват на новите регламенти засега се включват единствено държавите-членки на ЕС. В тази връзка трябва да се подчертае, че по отношение на Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария продължават да се прилагат Регламент № 1408/71 и Регламент № 574/72 до съответните изменения в Споразумението за Европейското икономическо пространство и Споразумението с Конфедерация Швейцария за свободното движение на хора.

 • ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО НА АКТИВИТЕ И НА ПАСИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - СЪЩЕСТВЕН ЕТАП ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор:д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Клъстери и инвестиции.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИЗВАЖДАНЕТО ОТ УПОТРЕБА НА ЖИВОТНИ ОТ ОСНОВНИТЕ СТАДА.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Обезщетенията при уволнение.автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРОВИЗИИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Доц. д-р Христина Колева

  Виж повече

 • Промени в осигуряването на някои лица по КСО.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Условия за приемането и съхраняването на разплащателните ведомости на прекратени осигурители в архивохранилищата на Националния осигурителен институт.автор:Галина Николова

  Виж повече

Брой: 9/9.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв