Списание Актив

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.автор:Мария Стамболиева

В кои случаи обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия.автор:Жанет Богомилова

Казус: Наш служител страда от сърдечно заболяване и има определена група инвалидност за това. Доколкото знам той няма право на болнични за същото заболяване. Предстои му хирургична операция във връзка именно със сърдечното заболяване. Той пита полагат ли му се болнични за времето на операцията и възстановителния период след това в този случай, както и обезщетение от ДОО? Г. Н., София Отговор: В описания случай здравните органи следва да издадат болничен лист за времето на операцията и възстановителния период след нея и лицето да получи както отпуск поради временна неработоспособност по тяхна преценка, така и обезщетение от ДОО за времето на болничните. Наистина поначало не се издава болничен лист и не се изплаща обезщетение за временна неработоспособност при установено хронично заболяване, за което ТЕЛК (НЕЛК) е определила 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, за същото заболяване. Излючение от това правило се допуска обаче при обостряне на заболяването, както и при интервенции, свързани с лечението на хронично заболяване, какъвто е и описания от нашата читателка случай. Отделно от това важно е да се знае, че в тези случаи осигуреното по трудов договор лице, с установена от здравните органи 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане има право на отпуск и обезщетение поради временна неработоспособност за всякакви други заболявания или травми, които не са свързани със хроничното заболяване, за което му е определен процент инвалидност. Поначало пенсионерите, които работят по трудово правоотношение са задължително осигурени за всички социални рискове/арг. от чл. 4, ал. 1, и ал. 6 от КСО/. Следователно при възникване на съответния осигурителен риск, следва да им бъде изплащано съответното обезщетение, предвидено в КСО, стига в закона да не е предвидено изрично изключение от това правило. 1. Обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест и пенсия за осигурителен стаж и възраст Това обезщетение са полага на всички лица, осигурени за рисковете общо заболяване, трудова злополука и професионална болест. Като лица, задължително осигурени за всички (социални рискове, пенсионерите за осигурителен стаж и възраст, които работят по трудово правоотношение, са задължително осигурени за всички (вкл. посочените) социални рискове/арг. от чл. 4, ал. 1, и ал. 6 от КСО/. Поначало законът не предвижда общо ограничение обезщетението за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест да се изплаща на пенсионери, работещи по трудово правоотношение. Въвеждането на такова ограничение би било дискриминация по възрастов признак и като такава би противоречало на Закона за защита от дискриминация.

Данъци за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество придобити през 2011г.автор:Мина Димитрова

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.Облагане с ДДС и акцизи при пазаруване в чужбина.автор:Любка Ценова

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ С ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ.автор:проф.Костадин Иванов

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО.автор:Георги Петков

ДДС за таксите, събирани от държавните горски стопанства по Закона за горите.автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ спрямо лице, което обичайно осъществява дейност като заето и самостоятелно заето в различни държави-членки.автор:Димитър Бойчев

ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО НА АКТИВИТЕ И НА ПАСИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - СЪЩЕСТВЕН ЕТАП ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор:д-р Иван Златков

Клъстери и инвестиции.автор:Марин Гълъбов

МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИЗВАЖДАНЕТО ОТ УПОТРЕБА НА ЖИВОТНИ ОТ ОСНОВНИТЕ СТАДА.автор:Теодора Рупска

Обезщетенията при уволнение.автор:Гошо Мушкаров

ПРОВИЗИИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Доц. д-р Христина Колева

Промени в осигуряването на някои лица по КСО.автор:Румяна Станчева

РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

Условия за приемането и съхраняването на разплащателните ведомости на прекратени осигурители в архивохранилищата на Националния осигурителен институт.автор:Галина Николова

Основна тема: Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 9/9.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв