Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2011|101|432
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.автор:Мария Стамболиева

  Виж повече

 • В кои случаи обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Данъци за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество придобити през 2011г.автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.Облагане с ДДС и акцизи при пазаруване в чужбина.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ С ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО.автор:Георги Петков

  І. Данъчно третиране на получените приходи от дивиденти в полза на местни юридически лица от чуждестранни лица: 1. Приходи от дивиденти в полза на български местни лица от чуждестранни лица, които не са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство: Дефиницията за дивидент по смисъла на ЗКПО се съдържа в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, съгласно която това е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собствения капитал на последното, включително: - доходи от акции; - доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции; - скрито разпределение на печалба. Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата. Видно от горепосочените законови разпоредби при разпределяне на дивидент за целите на данъчното облагане задължително следва да намалява собствения капитал на дружеството, което го разпределя. На практика това означава, че получените дивиденти, които са под формата на издаване на нови акции или дялове за увеличаване на капитала, не биха могли да се третират за данъчни цели като доходи от дивиденти, тъй като с техния размер не се намалява собствения капитал на дружеството, които ги емитира, а напротив с техния размер се увеличава собствения капитал на това дружество. При формиране на счетоводния финансов резултат българските местни лица, които са получили доходи от дивиденти от чуждестранни юридически лица, които не са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, включват получените приходи от дивидентите в отчета за доходите, респективно в счетоводната си печалба, която служи за данъчна основа при данъчното облагане на тези дружества с пряк корпоративен данък върху печалбата. Отчетените приходи от дивиденти от чуждестранни юридически лица извън страни членки на Европейския съюз в отчета за доходите на българското местно юридическо лице не се отчитат в намаление на счетоводния финансов резултат за данъчни цели при формиране на данъчната основа и следователно подлежат на данъчно облагане по общия ред, предвиден в ЗКПО.

 • ДДС за таксите, събирани от държавните горски стопанства по Закона за горите.автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ спрямо лице, което обичайно осъществява дейност като заето и самостоятелно заето в различни държави-членки.автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО НА АКТИВИТЕ И НА ПАСИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - СЪЩЕСТВЕН ЕТАП ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор:д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Клъстери и инвестиции.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИЗВАЖДАНЕТО ОТ УПОТРЕБА НА ЖИВОТНИ ОТ ОСНОВНИТЕ СТАДА.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Обезщетенията при уволнение.автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРОВИЗИИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Доц. д-р Христина Колева

  Виж повече

 • Промени в осигуряването на някои лица по КСО.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Условия за приемането и съхраняването на разплащателните ведомости на прекратени осигурители в архивохранилищата на Националния осигурителен институт.автор:Галина Николова

  Виж повече

Брой: 9/9.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв