Списание Актив

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.автор:Мария Стамболиева

В кои случаи обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия.автор:Жанет Богомилова

Данъци за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество придобити през 2011г.автор:Мина Димитрова

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.Облагане с ДДС и акцизи при пазаруване в чужбина.автор:Любка Ценова

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ С ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ.автор:проф.Костадин Иванов

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО.автор:Георги Петков

І. Данъчно третиране на получените приходи от дивиденти в полза на местни юридически лица от чуждестранни лица: 1. Приходи от дивиденти в полза на български местни лица от чуждестранни лица, които не са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство: Дефиницията за дивидент по смисъла на ЗКПО се съдържа в § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗКПО, съгласно която това е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собствения капитал на последното, включително: - доходи от акции; - доходи от дялови участия, включително от неперсонифицирани дружества и от други права, третирани като доходи от акции; - скрито разпределение на печалба. Не е дивидент разпределението, което съгласно счетоводното законодателство е отчетено при разпределящото лице като разход с изключение на случаите на скрито разпределение на печалбата. Видно от горепосочените законови разпоредби при разпределяне на дивидент за целите на данъчното облагане задължително следва да намалява собствения капитал на дружеството, което го разпределя. На практика това означава, че получените дивиденти, които са под формата на издаване на нови акции или дялове за увеличаване на капитала, не биха могли да се третират за данъчни цели като доходи от дивиденти, тъй като с техния размер не се намалява собствения капитал на дружеството, които ги емитира, а напротив с техния размер се увеличава собствения капитал на това дружество. При формиране на счетоводния финансов резултат българските местни лица, които са получили доходи от дивиденти от чуждестранни юридически лица, които не са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, включват получените приходи от дивидентите в отчета за доходите, респективно в счетоводната си печалба, която служи за данъчна основа при данъчното облагане на тези дружества с пряк корпоративен данък върху печалбата. Отчетените приходи от дивиденти от чуждестранни юридически лица извън страни членки на Европейския съюз в отчета за доходите на българското местно юридическо лице не се отчитат в намаление на счетоводния финансов резултат за данъчни цели при формиране на данъчната основа и следователно подлежат на данъчно облагане по общия ред, предвиден в ЗКПО.

ДДС за таксите, събирани от държавните горски стопанства по Закона за горите.автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ спрямо лице, което обичайно осъществява дейност като заето и самостоятелно заето в различни държави-членки.автор:Димитър Бойчев

ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО НА АКТИВИТЕ И НА ПАСИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - СЪЩЕСТВЕН ЕТАП ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор:д-р Иван Златков

Клъстери и инвестиции.автор:Марин Гълъбов

МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИЗВАЖДАНЕТО ОТ УПОТРЕБА НА ЖИВОТНИ ОТ ОСНОВНИТЕ СТАДА.автор:Теодора Рупска

Обезщетенията при уволнение.автор:Гошо Мушкаров

ПРОВИЗИИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Доц. д-р Христина Колева

Промени в осигуряването на някои лица по КСО.автор:Румяна Станчева

РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

Условия за приемането и съхраняването на разплащателните ведомости на прекратени осигурители в архивохранилищата на Националния осигурителен институт.автор:Галина Николова

Основна тема: Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание Съдържание

Брой: 9/9.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.58998 лв
1 GBP = 2.21616 лв