Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2011|101|431
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.автор:Мария Стамболиева

  Виж повече

 • В кои случаи обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Данъци за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество придобити през 2011г.автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.Облагане с ДДС и акцизи при пазаруване в чужбина.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ С ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС за таксите, събирани от държавните горски стопанства по Закона за горите.автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

  С разпоредбата на чл. 3, ал. 5 от ЗДДС е регламентирано, че за целите на облагането с ДДС държавата, държавните и местните органи не са данъчно задължени лица за всички дейности или доставки, извършвани от тях в качеството им на орган на държавната или местната власт. Това се отнася и за случаите, при които те събират такси, вноски или възнаграждения. Дейностите и доставките, за които тази разпоредба на се прилага, са изброени в т. 1, б. "а " -"н". Изключени от нейния обхват са и всички други дейности и доставки, извършвани от посочените лица, необлагането на които би довело до значително нарушаване на правилата за конкуренцията. Допълнителни уточнения относно това кои дейности и доставки на въпросните лица се квалифицират като, извършвани от тях в качеството им на органи на държавната или местната власт, дава дефиницията на понятието в § 1, т.7 от ДР на ЗДДС. Според нея "дейности или доставки, извършвани от държавата, държавните и местните органи в качеството им на орган на държавната или местната власт" са дейностите или доставките, извършени от лице, създадено със закон, когато: а) се извършват в изпълнение на правомощията му, произтичащи от нормативен акт, и не могат да се извършват от търговец, освен когато това му е възложено със закон; б) с установена такса с нормативен акт. 1. Правен статут на държавните горски стопанства и на събираните от тях такси Държавните горски стопанства (ДГС) са създадени съгласно чл. 24 от Закона за горите (ЗГ), обн. ДВ, бр.125 от 29.12. 1997 г., променян и изменян неколкократно след това. Стопанствата имат за задача да стопанисват и охраняват горския поземлен фонд и да контролират спазването на ЗГ при планирането и осъществяването на дейностите, свързани с добиване на дървен материал. Техният правен статут се определя по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и в съответствие с него те са самостоятелни юридически лица, които не са търговски дружества. Собственик на стопанствата е държавата, което им дава данъчен статут на държавни предприятия, чието управление се осъществява от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ). На основание чл. 15, ал.1, б. "б"; чл. 36, ал. 3; чл. 53, ал. 3 от ЗГ ДГС са упълномощени при изпълнение на задълженията си за стопанисване и охрана на горите да събират тарифни такси, които превеждат на агенцията. Дейностите, за които те събират тарифни такси са определени в чл. 19, т. 1 и т. 2 от Тарифата да таксите, събирани в системата на агенцията, прието с ПМС № 202 от 11. 08.2008 г. Следователно ДГС са държавни предприятия, създадени със закон, които извършват дейности, за които се събират такси, определени с нормативен акт. 2. Дейности, за които се събират тарифни такси Редът и условията за ползване на горите с цел добиване на дървен материал са регламентирани в Наредба № 30/ 02. 12. 1998 г. Съгласно чл. 3 от наредбата планирането, осъществяването и ползването на този материал се извършва в съответствие със ЗГ и нормативните актове за неговото прилагане. Според чл. 6 от ЗГ правото на собственост върху горите и земите от горския фонд принадлежи на физически и юридически лица, на общините и държавата. Предвид наличието на различни форми на собственост върху отделните части на горския поземлен фонд, чл. 7 от горепосочената наредба определя, че ползването на горите, собственост на физически и юридически лица, се осъществява от техните собственици. При това те са задължени да спазват ЗГ и подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане. Посоченото създава условия дейности, за които стопанствата събират тарифни такси, да се извършват и от частни лесовъди. Това е регламентирано в чл. 39, ал. 1 от ЗГ. В резултат на което някои от дейности или доставки , при извършването на които ДГС събират такси, попадат в хипотезата на чл. 3, ал. 5, т. 2 от ЗДДС и са налице обстоятелства за нееднозначна оценка за начина на тяхното данъчно третиране.

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ спрямо лице, което обичайно осъществява дейност като заето и самостоятелно заето в различни държави-членки.автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО НА АКТИВИТЕ И НА ПАСИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - СЪЩЕСТВЕН ЕТАП ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор:д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Клъстери и инвестиции.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИЗВАЖДАНЕТО ОТ УПОТРЕБА НА ЖИВОТНИ ОТ ОСНОВНИТЕ СТАДА.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Обезщетенията при уволнение.автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРОВИЗИИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Доц. д-р Христина Колева

  Виж повече

 • Промени в осигуряването на някои лица по КСО.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Условия за приемането и съхраняването на разплащателните ведомости на прекратени осигурители в архивохранилищата на Националния осигурителен институт.автор:Галина Николова

  Виж повече

Брой: 9/9.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв