Списание Актив

Брой: 9/9.2011

Основна тема: Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

Теми на броя:

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.автор:Мария Стамболиева

В кои случаи обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия.автор:Жанет Богомилова

Данъци за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество придобити през 2011г.автор:Мина Димитрова

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.Облагане с ДДС и акцизи при пазаруване в чужбина.автор:Любка Ценова

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ С ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ.автор:проф.Костадин Иванов

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО.автор:Георги Петков

ДДС за таксите, събирани от държавните горски стопанства по Закона за горите.автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ спрямо лице, което обичайно осъществява дейност като заето и самостоятелно заето в различни държави-членки.автор:Димитър Бойчев

ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО НА АКТИВИТЕ И НА ПАСИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - СЪЩЕСТВЕН ЕТАП ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор:д-р Иван Златков

Клъстери и инвестиции.автор:Марин Гълъбов

В последно време и в България навлязоха клъстерите. Те се разглеждат по различен начин. "Клъстерът е съвкупност от фирми, доставчици, поддоставчици на услуги, фирми от сходни производства и свързаните с тях институции (правителство, бизнес организации, академични общности, финансови институции и др.). В зависимост от характера на връзките между фирмите в клъстера може да говорим за: вертикални, хоризонтали и секторни клъстери."1 При вертикалния клъстер фирмите са на едно и също ниво на производство и маркетинг. При вертикалния клъстер фирмите са на последователни нива на производство и маркетинг. При тези клъстери фирмите са от различни сектори. При секторните клъстери фирмите са от един сектор. Друга дефиниция за клъстер е следната - "географски свързана концентрация от сходни, взаимообвързани или допълващи се фирми с активни канали за делови взаимоотношения, комуникация и диалог, които ползват обща специализирана инфраструктура, пазари на труд и услуги и са изправени пред общи възможности за развитие и заплахи."2 Друго схващане е, че клъстерите са нещо, което се базира на систематични връзки между фирмите, и се отнасят за основното или съпътстващо производство, технологиите, природните ресурси, квалификацията на персонала и каналите за дистрибуция. Клъстерът е може да се квалифицира като общност, която работи за една цел - да бъде подпомогнат основният бизнес, като с това се гарантира успешното развитие и на бизнесите, които са налице покрай основния бизнес. Освен това те заедно споделят проблемите си и решенията за тях. Така или иначе, независимо от терминологичните вариации ясно е, че клъстерът е доброволно обединение на компании, които имат общ интерес от това. Безспорно инвестициите осъществявани от организациите включени в един клъстър допринасят за неговото успешно развитие, което е в интерес на тези организации. Освен това отделните организации в клъстъра могат да инвестират в общи фирми, които по определен начин да служат на целите на клъстера. В този случай инвестициите се явяват средство за разрастването на клъстера. По-специално сътрудничеството между производствени фирми и научни организации в рамките на един клъстър може да способства за умело използване на методите на инвестирането познати в науката, което ще доведе до постигането на рационални резултати от страна на производствените фирми.

МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИЗВАЖДАНЕТО ОТ УПОТРЕБА НА ЖИВОТНИ ОТ ОСНОВНИТЕ СТАДА.автор:Теодора Рупска

Обезщетенията при уволнение.автор:Гошо Мушкаров

ПРОВИЗИИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Доц. д-р Христина Колева

Промени в осигуряването на някои лица по КСО.автор:Румяна Станчева

РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

Условия за приемането и съхраняването на разплащателните ведомости на прекратени осигурители в архивохранилищата на Националния осигурителен институт.автор:Галина Николова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59921 лв
1 GBP = 2.20102 лв