Списание Актив

Брой: 9/9.2011

Основна тема: Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

Теми на броя:

Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.автор:Мария Стамболиева

В кои случаи обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия.автор:Жанет Богомилова

Данъци за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество придобити през 2011г.автор:Мина Димитрова

ДАНЪЧНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.Облагане с ДДС и акцизи при пазаруване в чужбина.автор:Любка Ценова

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ С ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ.автор:проф.Костадин Иванов

ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО.автор:Георги Петков

ДДС за таксите, събирани от държавните горски стопанства по Закона за горите.автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ спрямо лице, което обичайно осъществява дейност като заето и самостоятелно заето в различни държави-членки.автор:Димитър Бойчев

ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО НА АКТИВИТЕ И НА ПАСИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - СЪЩЕСТВЕН ЕТАП ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор:д-р Иван Златков

Клъстери и инвестиции.автор:Марин Гълъбов

МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИЗВАЖДАНЕТО ОТ УПОТРЕБА НА ЖИВОТНИ ОТ ОСНОВНИТЕ СТАДА.автор:Теодора Рупска

Изваждането от употреба на животните от основните стада може да стене по различен начин, което предполага и различна счетоводна интерпретация. В настоящата статия ще разгледаме възможностите за изваждане от употреба на животните от основните стада и съответните модели на счетоводно отчитане. След като животните в основните стада изпълнят функциите за които са притежавани - получаване на приплоди, мляко и др., те трябва да се извадят от състава на дълготрайните биологични активи. Това може да стане по различен начин - чрез продажба, чрез бракуване и прехвърляне в състава на животните за угояване, чрез бракуване и директно предаване в кланично звено на предприятието. Изваждането от употреба може да стане и когато вследствие на настъпило необичайно събитие стане невъзможно в бъдеще животните в основните стада да изпълняват функциите си (например ако една крава от основното стадо си счупи крака тя няма да може да бъде използвана като продуктивно животно в бъдеще; тогава е най-добре да бъде продадена за добив на месо или предадена директно в кланичното звено на предприятието, ако има такова). Често пъти намалението на животните в основните стада може да стане чрез продажба. За илюстриране на счетоводното отразяване на продажба на животни от основните стада ще разгледаме следния пример: В селскостопанско предприятие са продадени 6 биволици, с отчетна стойност 5 400 лева и начислена амортизация 5 100 лева. Биволиците са били оценявани по историческа цена, защото в ръководството н предприятието е преценило, че изчисляването на справедливата им стойност не е надеждно. Продажната цена на биволиците е 900 лева. Сумата е постъпила по разплащателната сметка. Във връзка с продажбата не са направени други разходи. За сметка на постъплението от продажбата са отнесени 55 лева административни разходи. Установен е ефектът от продажбата и е отнесен за сметка на крайния финансов резултат

Обезщетенията при уволнение.автор:Гошо Мушкаров

ПРОВИЗИИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Доц. д-р Христина Колева

Промени в осигуряването на някои лица по КСО.автор:Румяна Станчева

РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

Условия за приемането и съхраняването на разплащателните ведомости на прекратени осигурители в архивохранилищата на Националния осигурителен институт.автор:Галина Николова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.60275 лв
1 GBP = 2.20828 лв