Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576

Warning: file_get_contents(http://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml): failed to open stream: operation failed in C:\www\www.dobipress.bg\functions.php on line 576
Издателство|Списание Актив|2011|101|426
 
Списание Актив
 • Тема на броя:
  Счетоводни грешки и коригирането им. автор:Ст.н.с д-р Живко Бонев

  Виж повече

 • Такси за ползване на социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.автор:Мария Стамболиева

  Виж повече

 • В кои случаи обезщетения от ДОО могат да се получават заедно с пенсия.автор:Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Данъци за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество придобити през 2011г.автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.Облагане с ДДС и акцизи при пазаруване в чужбина.автор:Любка Ценова

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПО ЗКПО ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ С ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ С ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ПРИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИКВИДАЦИОНЕН ДЯЛ.автор:проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДИВИДЕНТИТЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЗКПО.автор:Георги Петков

  Виж повече

 • ДДС за таксите, събирани от държавните горски стопанства по Закона за горите.автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • ЗА НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ ПРИ КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ спрямо лице, което обичайно осъществява дейност като заето и самостоятелно заето в различни държави-членки.автор:Димитър Бойчев

  Виж повече

 • ИНВЕНТАРИЗИРАНЕТО НА АКТИВИТЕ И НА ПАСИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА - СЪЩЕСТВЕН ЕТАП ОТ ДЕЙНОСТТА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА 2011 ГОДИНА. автор:д-р Иван Златков

  Виж повече

 • Клъстери и инвестиции.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • МОДЕЛИ НА СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ИЗВАЖДАНЕТО ОТ УПОТРЕБА НА ЖИВОТНИ ОТ ОСНОВНИТЕ СТАДА.автор:Теодора Рупска

  Виж повече

 • Обезщетенията при уволнение.автор:Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • ПРОВИЗИИ И УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Доц. д-р Христина Колева

  Отчитането на провизиите и условните задължения е подчинено на правилата на МСС 37-Провизии, условни пасиви и условни активи, съответно СС 37-Провизии, условни задължения и условни активи. Целта и на двата стандарта включва: Pосигуряване на подходящи критерии за признаване; Pбази за оценяване, които да се прилагат към провизиите и условните пасиви; и Pосигуряването на достатъчна информация в поясненията към финансовия отчет за да може потребителите да разберат характера на провизиите, разположението им във времето и размера на сумата. И двата стандарта, според възприетата база при отчитане на провизиите и условните задължения могат да се прилагат за всички дейности с изключение на: Pпроизтичащи от подлежащи на изпълнение договори, освен ако тези договори не са обременяващи; и Pтакива, които се третират от друг стандарт; Подлежащи на изпълнение договори. PТакива договори, по които никоя от страните не е изпълнила нито едно от своите задължения или и двете страни са изпълнили своите задължения частично в еднаква степен. Някои суми, третирани като провизии може да се отнасят до признаването на приходи, например, когато предприятието дава гаранция срещу възнаграждение. Стандартите за провизиите обаче не се отнасят до признаването на приходи. Това признаване се третира от МСС 18 Приходи, чиито изисквания не могат да бъдат отменени от друг стандарт. Какво представляват провизиите? И в МСС 37 и в СС 37 провизиите са определени като задължения с неопределена срочност или сума. За целите на изложението по темата се налага да бъдат изяснени някои понятия. За удобство ги представяме в следната таблица: Задължаващо събитие PСъбитие, което поражда правно или конструктивно задължение, което има за резултат липсата на реална алтернатива за уреждане на задължението. Правно задължение PЗадължение, което произлиза от: а) договор; б)законодателство; и в)друго действие на закона. Конструктивно задължение PЗадължение, което произлиза от действията на предприятието когато: а) на базата на установена тенденция на предходна практика, публикувани политики или достатъчно специфично текущо твърдение предприятието е показало на други страни, че е готово да приеме определени отговорности; б)като резултат предприятието създава у другите страни определено твърдение, че ще изпълни тези отговорности Условен пасив Pвъзможно задължение, произтичащо от минали събития, чието съществуване може да се потвърди само от настъпването или не настъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат напълно да бъдат контролирани от предприятието; или Pнастоящо задължение произтичащо от минали събития, което не е било признато като такова поради следните причини: а)не е вероятно да се появи необходимост от изходящ поток от ресурси за неговото погасяване; и б)не е възможно сумата на задължението да бъде надеждно оценена. Обременяващ договор Pдоговор по силата на който разходите направени за покриване на задължението превишават очакваните икономически ползи от изпълнението на договора.

 • Промени в осигуряването на някои лица по КСО.автор:Румяна Станчева

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Условия за приемането и съхраняването на разплащателните ведомости на прекратени осигурители в архивохранилищата на Националния осигурителен институт.автор:Галина Николова

  Виж повече

Брой: 9/9.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв