Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

  Виж повече

 • ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

  Виж повече

 • КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

  Националните схеми за социална сигурност в държавите-членки се различават значително, но в разпоредбите на ЕС относно координацията на социалната сигурност, не се предвижда тяхното хармонизиране. Целта на тези разпоредби е просто да предотвратят загубата на част или на всички права на социална сигурност на гражданите, когато те се придвижват от една държава-членка в друга. Когато се движите, вашето положение по отношение на социалната сигур- ност невинаги се запазва едно и също. Ето защо при необходимост е важно да се свържете с институцията в областта на социална сигурност във вашата държава на пребиваване за допълнителни консултации. Правото на ЕС относно социалната сигурност е съществено повлияно от съдебната практика на Съда на Европейския съюз и поради това е динамично и търпи развитие в хода на времето. Разпоредби на ЕС относно Координацията на социалната сигурност Разпоредбите на Европейския съюз относно координацията на социална- та сигурност са свързани с осигурена достатъчна защита при упражняването на правата на свободно движение и престой в рамките на Съюза. На практика, когато се движите, може да се сблъскате с различни проблеми, свързани с правата на социална сигурност. Сами по себе си, националните законодателства в областта на социалната сигурност не са в състояние да дадат отговор на тези въпроси: поради това се поема риска да се осигурявате двойно или изобщо да не се осигурявате, или да загубите придобитите си права на обезщетения за социална сигурност, без да имате възможност да натрупате нови. Ето защо за ефективна и пълна защита на правата, гарантирани от законово установените схеми за социална сигурност, са ни необходими европейски разпоредби, които са приложими в рамките на целия Съюз. Координация на социалната сигурност в ЕС Разпоредбите на ЕС относно координацията на социалната сигурност не заместват националните системи за социална сигурност с една-единствена европейска система. От политическа гледна точка такова хармонизиране не е възможно, тъй като системите за социална сигурност на държавите-членки са резултат от дългогодишни традиции, дълбоко вкоренени в националната култура и предпочитания. Вместо да хармонизират националните системи за социална сигурност разпоредбите на ЕС по-скоро предвиждат тяхното координиране. Всяка държава-членка е свободна да решава кой подлежи на осигуряване съгласно нейното законодателство, какви обезщетения се отпускат и при какви условия, как се изчисляват тези обезщетения и какви вноски трябва да се плащат. Разпоредбите относно координацията определят общи правила и принципи, които трябва да бъдат спазвани от всички национални органи, институции за социална сигурност и съдилища при прилагането на националните закони. По този начин те гарантират, че прилагането на различните национални законодателства не се отразява неблагоприятно на лицата, упражняващи своето право на движение и престой в рамките на държавите-членки. С други думи лице, което е упражнило правото си да се движи в рамките на Европа, не може да бъде поставяно в по-неблагоприятно положение от лице, което винаги е пребивавало и работило само в една държава-членка. Това налага решаването на описаните по-долу проблеми:

 • ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

 • РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

  Виж повече

 • Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 7/7.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв