Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

  Виж повече

 • ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

  Виж повече

 • КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

 • РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

  Отварянето на българския пазар на труда и навлизането на много чужденци от Европейския съюз и от трети страни прави все по-актуален въпросът за актуализацията на законовата уредба на тяхната трудова дейност в България. Това личи и от все по-многобройните въпроси и предложения от работодателите. Правната уредба е призована да защити правото на българските граждани на труд в страната в условията на свободно движение на хора в Европейския съюз, да осигури по-добро решение на фактическия недостиг на работна ръка за някои отрасли и дейности, да уреди възможността да бъдат привличани чужди граждани за висококвалифицирана работа, да обхване и чуждите граждани с право на пребиваване, със статут на бежанци и пр., както и членовете на техните семейства. С поредното изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ обн., ДВ, бр. 43 от 2011 г.) са направени редица промени на правната уредба относно работата на чуждестранните граждани в България, което в значителна степен дава отговор на тези и други подобни въпроси от практиката. Промените на закона са съобразени с европейската практика, определена с: " Директива 2009/50/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави за целите на висококвалифицирана трудова заетост; " Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за предвиждане на минимални стандарти за санкциите и мерките срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава. Обхват на чужденците с право на работа в България Първата основна промяна на правната уредба се изразява в разширяване обхвата на чужденците с право на работа в България. Досега ЗНЗ уреждаше правото на посредничеството по информиране и наемане на работа в страната на гражданите на държавите - членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария. Работодателите трябва да знаят, че от 15.06.2011 г. законово е регулиран достъпът до трудовия пазар и на чужденците - граждани на трети държави, които отговарят на едно от следните условия: " имат разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в България; " предоставено им е право на убежище в страната; " определен им е статут на бежанец или хуманитарен статут; " членове са на семейството на чужденци, получили разрешение за дългосрочно пребиваване; " притежатели са на синя карта на ЕС, но са останали без работа в рамките на три месеца или желаят да сменят работодателя си. Министърът на труда и социалната политика след консултации със социалните партньори и по препоръка на Националния съвет по трудова миграция може да наложи ограничения на достъпа на чужденци (включително на висококвалифицирани), до пазара на труда съобразно състоянието, развитието и обществените интереси. Министърът дава указания и по прилагането на международни договори в областта на заетостта, по които България е страна.

 • Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

  Виж повече

 • Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 7/7.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.67595 лв
1 GBP = 2.18663 лв