Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

  Виж повече

 • ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

  Временна неработоспособност е налице в случаите, при които осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина; бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението. (чл. 6, ал. 1 и 2 от Наредбата за медицинската експертиза). Отпускът поради временна неработоспособност се оформя с болничен лист по образец, утвърден от управителя на НОИ и от министъра на здравеопазването. Болничните листове се издават от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ могат да издават болнични листове за домашно лечение до 3 календарни дни. Болнични листове могат да се издават и от лечебни заведения, които обслужват лицето по месторабота. Бланката "Болничен лист за временна неработоспособност" е носител на медицинска, трудовоправна и статистическа информация. Съгласно чл. 3, ал. 3 от Инструкция №1 от 20 май 2011 г. за работа и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност бланката "Болничен лист за временна неработоспособност" се издава само на осигурени лица за общо заболяване, майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест. На неосигурените по Кодекса за социално осигуряване лица се издава болничен лист за временна неработоспособност само за случаите по чл. 42, ал. 2 и 3 КСО. Това са случаите на настъпила временна неработоспосбност след прекратяване на правоотношението или осигуряването. За периодите, през които лицата не работят поради временна неработоспособност, трудоустрояване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест на осигурените лица се изплаща парично обезщетение от средствата на държавното обществено осигуряване при положение, че отговарят и на другите условия, определени от закона. Паричното обезщетение замества пропуснатото трудово възнаграждение. За да получат парични обезщетения осигурените лица представят на осигурителя си издадения от медицинските органи документ - болничен лист, който от своя страна го представя в съответното териториално поделение на НОИ. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица членове на неперсонифицирани дружества представят болничния лист в дружеството, чрез което се осигуряват. Останалите самоосигуряващите се лица представят необходимите документи за изплащане на обезщетението, в териториалното поделение на НОИ по постоянен адрес, а тези които се осигуряват чрез осигурителни каси в осигурителната каса. От 1 юли 2011 г. е в сила новата бланка на болничен лист за временна неработоспособност. Новата бланка е оформена в две части - медицинска и списък на причините за временна неработоспособност. В новата бланка "Болничен лист за временна неработоспособност" са направени следните изменения: 1. Създадена е възможност за вписване и на ЛИЧЕН НОМЕР НА ЧУЖДЕНЕЦ в случаите при които се регистрира временна неработоспособност на лице, на което е издаден такъв номер; 2. Вписват се начало и край на разрешения отпуск; 3. В съответствие с чл. 15, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза са променени режимите на лечение, като вече не се изписват с думи , а се отбелязват с "Х"; 4. Във връзка с прилагане на разпоредбите на чл. 38, ал. 3 и чл. 42, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, които определят редът за издаване на болничен лист за гледане и за придружаване на болен член от семейството на отделни редове се вписват името на болния, родствената връзка и ЕГН. Тези данни в старата бланка се попълват на ред "Бележки" заедно с други данни, свързани с доизясняване на някои обсто

 • КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

 • РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

  Виж повече

 • Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 7/7.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв