Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

  Виж повече

 • ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

  Виж повече

 • КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

 • РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

  Виж повече

 • Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

  Въпрос: Как може да се прекрати предсрочно правоотношение, възникнало от избор? В кой нормативен акт е описана процедура за това? К.Т., София Отговор: Общите правила за предсрочното прекратяване на правоотношение, възникнало от избор се съдържат в в Раздел II от Глава 16 на КТ. Специални разпоредби по материята съдържа Законът за местното самоуправление и местната администрация(ЗМСМА); Законът за съдебната власт (ЗСВ), както и Наредбата за съдебните заседатели. Изборното право е закрепено в Конституция на Република България, а общата уредба на трудовото правоотношение, възникнало от избор, както и предсрочното му прекратяване е дадена в Раздел III на Глава пета от Кодекса на труда /КТ/, озаглавен "Избор". Разпоредби във връзка с изборното правоотношение и неговото прекратяване съдържа и Изборния кодекс в чл. 25, чл. 271, чл. 273, чл. 276, чл. 278 (ИК). Да се има предвид, че Конституционния съд отмени доста текстове от ИК като противоконституционни с РКС № 4 от 2011 г., публ. в ДВ, бр. 36 от 2011 г. Постъпване на работа въз основа на избор Разпоредбата на чл. 83 от КТ определя, че длъжностите, които се заемат въз основа на избор, се установяват в закон, в акт на Министерския съвет или в устав. Избор се произвежда за заемане на длъжност, която е свободна или предстои да бъде освободена, както и при продължително отсъствие на лицето, което я заема. С ал. 2 на чл. 83 е въведено ограничение за времетраенето на мандата - срокът, за който се избира лицето, е не по-дълъг от 5 години. Според чл. 84 от КТ кандидатурите за заемане на изборна длъжност се поставят от органи и лица, определени в закон, в акт на Министерския съвет или в устав. Кандидатът може и сам да постави кандидатурата си. За една изборна длъжност могат да бъдат посочвани или да кандидатствуват неограничен брой кандидати. Избор се произвежда и тогава, когато за длъжността кандидатствува само едно лице. Да се има предвид, че изборът се произвежда, след като кандидатът даде писмено съгласието си. Съгласно чл. 85 от КТ изборът се произвежда от избирателно тяло, установено в закон, в акт на Министерския съвет или в устав. Избор се произвежда, когато присъствуват повече от половината от лицата, които имат право да гласуват. Гласуването е явно освен ако органът, който избира, реши да бъде тайно. За заемането на всяка длъжност се гласува отделно. Кандидатите за изборната длъжност, които са членове на избирателното тяло не гласуват и не се вземат предвид при изчисляване броя на присъствуващите, необходими за кворума за произвеждането на избора. За избран се смята кандидатът, получил най-много гласове, но не по-малко от половината гласове от участвувалите в гласуването. Трудовото правоотношение възниква от обявяване на кандидата за избран съобразно разпоредбите на чл. 86 от КТ.

Брой: 7/7.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв