Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

  Виж повече

 • ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

  Виж повече

 • КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

 • РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

  Правомощието за спиране на ревизия, съответно проверка, е от компетентността на органите на приходната администрация. По-конкретно, компетентният за спиране на ревизията или проверката орган е този, който я е възложил. Тъй като извършването на ревизия е част от производството по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, спирането на ревизията или проверката означава и спиране на вече започналото производство по ДОПК. Ето защо, когато се говори за спиране на ревизията или проверката, следва да се разбира спиране на производството по ДОПК за установяване на данъчни и осигурителни задължения задължения. Връзката между наказателното производство и производството по ДОПК е изразена с нормата на чл. 34, ал. 2 ДОПК - когато в хода на производството се установят данни за извършено престъпление от значение за изхода на производството, то се спира, а материалите се изпращат на съответния прокурор. След приключване на наказателното производство материалите от него се изпращат на органите по приходите за продължаване на спряното производство. Във всички случаи, правомощието за спиране или не на производството, принадлежи на точно определени от закона органи, а именно: 1. на органа, възложил производството - във всяка фаза, предхождаща фазата на административно обжалване; 2. на решаващия орган - при административното обжалване. Основанията за спиране на производството са регламентирани в чл. 34, ал. 1 и 2 ДОПК. Тази правна норма казва изрично, че производството се спира: 1. при заболяване на лице, чието участие в производството е наложително (спирането се извършва след удостоверяване на заболяването с надлежен медицински документ); 2. при образувано административно, наказателно или съдебно производство, което е от значение за изхода на ревизията или проверката (при наличие на това обстоятелство, спирането се извършва само след представяне на удостоверение, издадено от органа, пред когото е образувано производството); 3. при смърт на законен представител на ревизираното или проверяваното лице; 4. еднократно по молба на ревизираното или проверяваното лице; 5. при наличието на други обстоятелства, предвидени със закон (например когато при възложена експертиза ревизираното лице не внесе депозит или създаде пречки за изпълнение на задачата на експерта). Спирането по молба на ревизираното или проверяваното лице се извършва само еднократно, за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца. В зависимост от това, дали производството се спира, или не - актовете, издавани от компетентните органи, са два вида: решение за отказ за спиране на производството и заповед за спиране на производството.

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

  Виж повече

 • Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 7/7.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв