Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

  Виж повече

 • ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

  Виж повече

 • КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

  Парламентът внесе съществени изменения и допълнения в Закона за кредитните институции /ЗКИ/,които са в сила от 1 януари 2011 г. /ДВ,бр.94 от 2010 г./ Законът за кредитните институции е приет през 2006 г.Прилага се четири години и е променян 11 пъти т.е.почти три пъти ежегодно. По принцип промените във всеки закон,утвърдени от парламента са два вида: промени,с които се изменят съответни нормативни текстове в закона и промени,с които се допълва законът чрез създаване на нови членове и алинеи. И едните и другите са важни и следва да се съблюдават при прилагането на закона.,но по-голямо внимание следва да се отдели на промените,чрез които се допълва законът. Ще разгледаме главно промените,чрез които се допълва законът.За да се вникне в същността на тези промени е необходимо да се има предвид специфичните понятия и термини,употребени и дефинирани в закона. Последните промени на закона са главно следните: 1.Създава се нов чл. 29б,с който се допълва нормативната уредба, регламентираща условията за даването на разрешение от БНБ за преобразуването на банките чрез сливане, вливане, разделяне,отделяне. Съгласно този член преобразуване на банка чрез сливане се допуска само с друга банка. Разрешение се издава само ако новоучреденото дружество получи лиценз за банка. Преобразуване на банка чрез вливане се допуска само ако приемащото дружество е банка. В банка могат да се влеят друга банка, платежна институция, инвестиционен посредник или финансова институция.Разрешение за вливане не се издава, ако лицензът на приемащата банка не є позволява да извършва дейността на вливащото се дружество. Не се издава разрешение за преобразуване на банка, лицензирана от БНБ, чрез промяна на правната форма или чрез прехвърляне цялото имущество на едноличния собственик. За издаване на разрешение за разделяне или отделяне приемащите, съответно новоучредените дружества трябва да притежават съответния лиценз, ако вследствие на правоприемството към тях преминават права и задължения, възникнали при извършване на дейности, за които се изисква лиценз. 2. Изменя се т.4 , чл. 40, ал. 2, с което се разширяват и уточняват функциите и задачите на ръководството на банката. То ще разрешава и утвърждава използването за надзорни цели на: - вътрешнорейтингови подходи за измерване на кредитен риск; - усъвършенствани подходи за измерване на операционен риск; - вътрешни модели за измерване на пазарен риск и риск от контрагента; 3. В чл.44 се създава ал. 8. Според нея експозицията към друга кредитна институция или инвестиционен посредник или икономически свързани лица, едно от които е кредитна институция или инвестиционен посредник, може да надвишава съотношението в ал. 5 и при условия, определени с наредба на БНБ. А според чл.45,ал.6 общата експозиция на банката към лице, което не е кредитна институция или инвестиционен посредник, не може да надвишава 10 на сто от собствения є капитал. Общият размер на всички формирани експозиции на банката към тези лица не може да надхвърля 20 на сто от собствения й капитал. 4.В чл.57 се създава нова ал.4,а в чл.58 - нова ал.3 и 4. С тях се внасят промени в лихвената политика на банките. В случаите на срочен паричен влог с фиксиран лихвен процент банката не може да намалява лихвата до изтичане срока на договора- ал.4 от чл.57 В случаите на промяна на лихвения процент или на такса, която води до увеличение на погасителната вноска по кредит, който не е потребителски, банката е длъжна да уведомява клиента по уговорен между страните начин за това преди влизане в сила на промяната.- нова ал.3 от чл.58. А когато промяната на лихвения процент произтича от промяна на определен референтен лихвен процент, направен публично достояние чрез използване на подходящи средства, и информацията за новия лихвен процент може да бъде намерена в търговските помещения и на интернет страницата на кредитора, ал. 3 не се прилага.-нова ал.4 от чл.58 5.В чл.64 се създава нова ал. 2.,с която се променя режимът на банковата тайна. Според не

 • Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

 • РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

  Виж повече

 • Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 7/7.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв