Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

  Виж повече

 • ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

  Виж повече

 • КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

  От 01.07.2011 г. във всички държави - членки се прилага Регламент за изпълнение (ЕС) №282/2011 от 15.03.2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (по-долу Регламент и Директива). Регламентът е публикуван в Официален вестник L 77 от 23.03.2011 г. С оглед обстоятелството, че Регламентът е с пряко приложение няма да бъдат извършвани промени в ЗДДС и ППЗДДС и следва да отбележа, че всяка норма на вътрешното законодателство, която му противоречи е неприложима. Целта на Регламента е да осигури еднакво прилагане на правилата за ДДС в ЕС като основните разпоредби са по отношение на: ў място на установяване и постоянен обект; ў данъчно-задължените лица - статут и доказателства за него; ў мястото на изпълнение при доставка на услуги; ў доставката на стоки и услуги. Настоящата статия е фокусирана върху правилата за доставките на услуги, защото в тази област с насочени основните разпоредби на Регламента. За да бъде правилно определено мястото на изпълнение при доставка на услуги от съществено значение е местоположението и статута на получателя - данъчнозадължено лице (ДЗЛ) или данъчно незадължено лице (ДНЗЛ), и от това в какво качество действа лицето (дали получава услугите за стопанската си дейност или за лични цели). 1. Място на установяване на стопанската дейност на ДЗЛ С оглед определянето на мястото на изпълнение при доставка на услуга от съществено значение е местоположението на лицето получател или доставчик по доставката, тъй като това в общия случай определя и мястото на облагане с ДДС. Съгласно чл.10 Регламента за целите на прилагане на членове 44 и 45 Директивата (аналогични на чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1 ЗДДС) мястото на установяване на стопанската дейност на ДЗЛ е мястото, където се изпълняват функциите на централната администрация на стопанската дейност. За да се определи това място, се вземат предвид: ў мястото, където се вземат основните решения относно общото управление на стопанската дейност; ў мястото, където стопанската дейност е регистрирана; ў мястото, където се провеждат срещите на ръководството. Когато тези критерии не позволяват да се определи със сигурност мястото на установяване на стопанската дейност, водещ критерий е мястото, където се вземат основните решения относно общото управление на стопанската дейност. Пример: За място на взимане на основните решения на ръководството би могло да се приеме мястото, където управителя, изпълнителния директор или друго лице с управленски функции взима решенията за осъществяване на стопанската дейност. В чл.10, параграф 3 Регламента е посочено, че мястото, където ДЗЛ има единствено пощенски адрес, не може да се счита за място на установяване на стопанската дейност на това лице. Разпоредбата на чл.10 въвежда различни критерии от ЗДДС за определяне на мястото на установяване на ДЗЛ. Съгласно §1, т.11 от ДР на ЗДДС за установено на територията на България, се счита лице, което е: ў със седалище и адрес на управление на територията на страната, или ў има постоянен обект на територията на страната. По смисъла на Регламента обаче мястото на установяване на стопанска дейност, може да се различава от мястото, където е лицето е регистрирало своето седалище.

 • РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

  Виж повече

 • Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 7/7.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72457 лв
1 GBP = 2.17580 лв