Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

  Виж повече

 • ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

  Виж повече

 • КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

 • РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

  В условията на продължаващата вече четвърта година световна икономическа и финансова криза все по-актуални за спасяването и оживяването на бизнеса са възможностите за преструктуриране на отделните производства и предприятия чрез тяхното преобразуване по реда и начините предвидени в Търговския закон и Закона за кооперациите. В тези трудни условия още по-актуални са и възможностите за разсрочване и отсрочване при плащанията на просрочени и текущи публични задължения на предприятията, които възможности са регламентирани в разпоредбите на Данъчно осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Разбираемо е, че използването на тези законоустановени възможности ще осигурят допълнителен времеви ресурс на предприятията длъжници, за да изпълнят по-плавно натрупаните стари данъчни и осигурителни задължения към държавата и общините, както и към банковата система и към другите кредитори. Доколкото през миналата година на страниците на списанието беше отделено достатъчно внимание на особеностите при данъчно облагане в условията на преобразуване на търговските дружества и преустройството на кооперациите и образуваните от тях кооперативни предприятия, то в настоящата публикация се отделя необходимото внимание на реда и начините за събиране, разсрочване и отсрочване на публични задължения, дефинирани и аргументирани в Данъчно осигурителния процесуален кодекс, както следва: СЪБИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЗЕМАНИЯ Разглеждайки и осветлявайки проблемите, свързани със събирането на публични задължения на предприятията и кооперациите в условията на тотален недостиг на свежи финансови ресурси е важно да се обърне приоритетно внимание на разпоредбите на глава двадесета от Данъчно осигурителния процесуален кодекс. В този смисъл и с оглед идентификацията на задълженията - обект на трактовка в този кодекс е необходимо да се припомни, че по силата на разпоредба, съдържаща се в ал. 2 от чл. 162 на ДОПК публични са държавните и общинските вземания за: данъци, включително акцизи, както и митни сборове, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета; други вноски, установени по основание и размер със закон; държавни и общински такси, установени по основание със закон; незаконосъобразно извършени осигурителни разходи; паричната равностойност на вещи, отнети в полза на държавата, глоби и имуществени санкции, конфискации и отнемане на парични средства в полза на държавата; по влезли в сила присъди, решения и определения на съдилищата за публични вземания в полза на държавата или общините, както и решения на Европейската комисия за възстановяване на неправомерно предоставена държавна помощ; по влезли в сила наказателни постановления; недължимо платените и надплатените суми, както и за неправомерно получените или неправомерно усвоените средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране, които възникват въз основа на административен акт, както и глобите и другите парични санкции, предвидени в националното законодателство и в правото на Европейския съюз; лихвите за вземанията по т. 1 - 8 от ал. 2 на чл. 162 от кодекса, изрично посочени по-горе.

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

  Виж повече

 • Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 7/7.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв