Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

  Виж повече

 • ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

  Прехвърлянето на вземания или на права върху тях е част от деловите взаимоотношения в стопанската практика. Тя поражда въпроси относно същността на сключваната сделка, порядъка за нейното документиране и данъчните задължения, които възникват за участниците в нея. 1. Същност и документиране на договора за прехвърляне на вземания или на права Прехвърлянето на права или на вземания е известно в търговското право с наименованието "цесия". Като вид сделка цесията е уредена в ЗЗД чл. 99 - 100. Предмет на сделката може да бъдат само прехвърлими вземания и права, включително и съвкупност от такива. Договорът за цесия е неформален договор, който може да бъде писмен, или устен, но предвид възможността от възникване на обстоятелства за доказването му, когато касае суми над 1000 лв. е препоръчително да е в писмена форма. Когато прехвърляните вземания са обезпечени с ипотека, цесионният договор трябва задължително да бъде документиран писмено с нотариално заверени подписи и да бъде вписан в имотния регистър. Законът има специални изисквания и когато предмет на цесията са някои други определени вземания. 1.1. Страни по договора за цесия Независимо от начина на сключване на цесионния договор, в него участват две страни: - цедент е лицето, носител на прехвърляното вземане или други права; - цесионер е лицето, на което се прехвърля вземането или правата. Цесионната сделка засяга и длъжника на вземането, но той не участва в договора, т.е. договорът между цедента и цесионера се сключва без негово участие. 1.2. Права и задължения на страните по договора за цесия Договорът за цесия поражда за страните следните задължения: а) цедентът е длъжен: - да прехвърли вземането си на цесионера; - да уведоми длъжника за извършената цесия; - да предаде на цесионера съответните документи (ако има такива, свързани с прехвърляното вземане) в срока, определен в договора; и - да извърши необходимите действия в случай, че цесията подлежи на вписване. Когато прехвърлянето на вземането е възмездно, цедентът носи отговорност за съществуването на вземането по време на прехвърлянето му. Освен това носи отговорност, ако не е уведомил длъжника и от това произтекат негативни последици за цесионера. По принцип цедентът не отговаря за платежоспособността на длъжника, но е допустимо страните по договора да се споразумеят той да поеме и гаранция за неговота платежоспособност до определена сума. Сумата не може да е по- голяма от размера на онова, което е получил срещу прехвърленото вземане. б) цесионерът, от своя страна, е длъжен: - да заплати на цедента договорената сума в договорения срок. Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато то им бъде съобщено от предишния кредитор. 2. Размерът на престацията Престацията, т.е.сумата, която се заплаща от цесионера за прехвърленото му право на вземане обикновено е по-малък от размера на вземането. Размерът на сконтирането е различен и зависи от причините за цедиране на вземането, т.е. дали то е трудносъбираемо, зле обезпечено, обезпечено но с отложен падеж и др. Обичайна практика е колкото е по- голям рискът от събирането му, толкова по- голям да е размерът на сконтото, т.е. на разликата между размера на вземането и сумата, заплатена от цесионера. 3. Данъчно третиране на цесията по ЗДДС Облагането на цесионната сделка с ДДС е обект на противоречиви становища. В основата на различията между тях е това дали при оценката за облагаемостта на сделката се взима предвид характера на прехвърляното вземане или не. Причина за това е фактът, че обект на цесия могат да бъдат вземания от различен характер. Така например вземането може да е за непогасен заем, за неизплатена стокова сделка и др. Това води до следните аргументи, относно облагаемостта на цесията: 3.1.Според поддръжниците на становището за наличието на зависимост между характера на прехвърляното вземане и облагаемостта на сделката, щом вземането произтича от облагаема сделка, то и прехвърлянето му следва да се третира

 • Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

  Виж повече

 • КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

 • РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

  Виж повече

 • Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 7/7.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71189 лв
1 GBP = 2.16724 лв