Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

  Виж повече

 • ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

  Виж повече

 • КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

 • РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

  Счетоводното третиране и данъчното облагане на сделките при предоставяне на стоки по договор за лизинг в нашата страна през последните години е достатъчно ясно и подробно регламентирано в нормативната уредба. Става въпрос за Международните счетоводни стандарти и Националните стандарти за финансово отчитане на малки и средни предприятия, от една страна и, данъчните закони , респективно ЗДДС, от друга. Съществуващите преди различни подходи при осчетоводяване на финансовия лизинг в предприятията вече нямат място в практиката.Доколкото съществуват алтернативни решения, то те са само тези, които се регламентират в действащата нормативна уредба. Въпреки казаното по-горе все още има някои пунктове от нормативната уредба, които в отделни случай предприятията или пренебрегват или е налице неразбиране по същество за какъв тип сделка става въпрос. Ще посоча два подобни случая, които още могат да се срещнат в практиката. Масово допусканата грешка при счетоводното отчитане на финансовите лизингови договори от лизингополучателите при прилагането на НСФОМСП е като текущ финансов разход да се признава лихвата, посочена в издадените от лизингодателя фактури. Съгласно приложимия СС 17 като текущ финансов разход за периода се признава частта от финансовия разход за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на дължимите минимални лизингови плащания по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания. Втори такъв случай е при начисляването на ДДС да не се взема предвид дали при лизинговата сделка е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката или е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката. За да изясним някои от тези "спорни" въпроси в настоящата статия първо ще посочим някои основни моменти регламентирани в счетоводните стандарти , в Закона за ДДС и Правилника за прилагането му и на базата на разработен конкретен пример ще покажем нашето разбиране за тяхното правилно прилагане. Първо, основни постановки в счетоводните стандарти: СС 17 4.3. При финансов лизингов договор наемателят: а) отчита като задължение определената в договора обща сума на наемните плащания; б) записва наетия актив по справедлива стойност или със стойността на минималните лизингови плащания, ако те са по-ниски; в) отчита като финансов разход за бъдещи периоди разликата между определената по буква "б" стойност на наетия актив и общата сума на договорените наемни плащания; г) признава като текущ финансов разход за периода част от финансовия разход за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на дължимите минимални лизингови плащания по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания; 4.4. При финансовите лизингови договори наемодателят: а) отчита като вземане определените в договора наемни плащания; в сумата им се включват: справедливата (продажната) цена на отдадения актив; разликата между общата сума на договорените наемни плащания и справедливата цена на отдадения актив, която се отразява като финансови приходи за бъдещи периоди; б) отписва отдадения актив по неговата балансова стойност; в) отчита в текущия период финансовите приходи за бъдещи периоди пропорционално на относителния дял на подлежащите на получаване суми по договора за периода в общата сума на договорените наемни плащания; г) отчита в намаление на вземането по договора получените през срока на договора плащания. 4.5. За наемодателя финансовият лизинг за даден актив формира два вида приход: а) печалба или загуба, еквивалентна на печалбата или загубата, която би се получила от пряката продажба на наемания актив по продажни цени; б) финансов приход за срока на лизинговия договор.

 • Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 7/7.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72457 лв
1 GBP = 2.17580 лв