Списание Актив

Брой: 7/7.2011

Основна тема: ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

Теми на броя:

ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

Разходите и приходите, които не влияят върху финансовия резултат за текущия период са разходите и приходите за бъдещи периоди. Те се делят на финансови разходи и нефинансови разходи за бъдещи периоди, и съответно финансови приходи и нефинансови приходи за бъдещи периоди. Разходите и приходите за бъдещи периоди оказват влияние върху финансовия резултат за бъдещи периоди (тези разходи и приходи се признават за текущи през тези периоди) и поради това предприятието следва да търси възможности за тяхната оптимизация т.е. намаляване доколкото е възможно на разходите за бъдещи периоди и нарастване на приходите за бъдещи периоди. Разходите и приходите за бъдещи периоди се отчитат чрез съответни сметки включени в индивидуалния сметкоплан на предприятието. Финансовите разходи за бъдещи периоди могат да се отчитат по сметка Финансови разходи за бъдещи периоди, която беше включена в група 65 Разходи за бъдещи периоди в Примерния национален сметкоплан одобрен от Националния съвет по счетоводство - този сметкоплан имаше препоръчителен за предприятията характер. Освен това тази сметка беше включена в група 62 Финансови разходи на Националния сметкоплан, който имаше задължителен за предприятията характер. Националният сметкоплан, както и Примерният национален сметкоплан вече не са в сила. Сметка Финансови разходи за бъдещи периоди се дебитира със сумата на разсрочените финансови разходи като предплатени лихви, разсрочения финансов разход по лизингови договори и др. срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства и сметка Други заеми и дългове. Сметка Финансови разходи за бъдещи периоди се кредитира със сумата на признатите финансови разходи за текущи през съответния отчетен период срещу дебитиране на сметки от група 62 Финансови разходи. Нефинансовите разходи за бъдещи периоди са разходи на предприятието, извършени през отчетния период, които са свързани с получаването на приходи или изгоди през следващи периоди. Тези разходи могат да се отчитат чрез сметка Нефинансови разходи за бъдещи периоди. В своя индивидуален сметкоплан предприятието може да включи сметка Нефинансови разходи за бъдещи периоди в група 61 Разходи за дейността (в Националния сметкоплан имаше сметка 613 Разходи за бъдещи периоди като тя бе включена в група 61 Разходи за дейността) или в група 65 Разходи за бъдещи периоди (в Примерния национален сметкоплан имаше сметка Нефинансови разходи като тя бе включена в група 65 Разходи за бъдещи периоди).

Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.59855 лв
1 GBP = 2.21729 лв