Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

  Виж повече

 • ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

  Виж повече

 • КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

  В българската счетоводна нормативна уредба за предприятия, обявени в несъстоятелност или ликвидация, е постановена специфична регламентация. Съгласно чл. 22б, ал.5 от ЗСч когато едно предприятие у нас, независимо дали е малко, средно или голямо и независимо, че до момента на обявяването му в несъстоятелност / ликвидация може да е ползвало като база МСФО, то следва да се отчита по приложимия български СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност. Идеята при написването на този материал е да се направят критични бележки и предложения за усъвършенстване на някои от действащите постановки в СС13, които в значителна степен са подходящи за големи предприятия в несъстоятелност. Следва да се отбележи, че българската счетоводна нормативна уредба и практика има макар и скромен, собствен принос в световната счетоводна история. През 1998г. бе приет български стандарт, нямащ аналог сред МСС. Тогава той беше НСС 23. Към настоящия момент, след няколко изменения продължава да присъства в съвкупността от НСФОМСП, като СС13. Практическото обяснение за неговата поява беше вълната от банкови фалити и респ. плеядата от производства по несъстоятелност, случили се след банковата криза през 1996-97г. На практика този стандарт съдържа няколко семпли постановки за това какво да прави счетоводния мениджмънт (респ. синдиците и ликвидаторите) при настъпване на подобна ситуация. Те най-общо се свеждат до: извършване на инвентаризация; механичното заместване на с/ка Основен капитал със с/ка Ликвидационен Капитал; трансформиране на валутните разчети по фиксинга на БНБ към датата на обявяване на несъстоятелността; задължително разкриване на с/ка Други резерви; изготвяне на Начален ликвидационен баланс и преустановяване на амортизирането на неизползваните активи. Към стандарта са приложени и типови форми на ликвидационен счетоводен баланс и различаващи се форми на ОПР и ОПП. Факт е, обаче че: - дори за банките тогава (все още работещи по българските СС) този стандарт не успя да изпълни пълноценно предназначението си (те очакваха постоянно инструкции от БНБ); - нито сега е достатъчно полезен за онези не малки и не средни, а големи компании в България, обявени в несъстоятелност (или ликвидация), които по правило у нас прилагат като счетоводна база МСФО, доколкото ЗСч постановява прилагането на СС 13 при настъпването на несъстоятелност или ликвидация на всички български предприятия. Известно е, че у нас счетоводното отчитане на дейността на малките и средни предприятия, в производство по ликвидация или несъстоятелност се организира и осъществява при спазването на правилата на СС13. Доколкото големите предприятия по начало прилагат МСФО този стандарт не е съобразен с техните особености при обявяване на несъстоятелност или ликвидация. Независимо от това, предвидените правила за отчитане в съществуващия счетоводен стандарт, третиращ тези проблеми следва да се използват като отправна точка (предвид нормите на чл. 22б, ал.5 от ЗСч), с оглед изграждане на счетоводен модел, подходящ за големи компании, обявени в несъстоятелност (ликвидация). Съгласно предписанията на СС13, в индивидуалния сметкоплан на несъстоятелни предприятия се въвеждат и използват няколко сметки със специално предназначение: с/ка Ликвидационен капитал (т.4.7 от СС13, това понятие е използвано в балансовата схема като наименование на едноименен раздел и група, и извън баланса като информативна величина), с/ка Други резерви (т. 3.5 от СС13) и Финансов резултат от ликвидация (съгласно Приложение№1 към СС13 - това е балансова статия в пасива, раздел "Б" - Ликвидационен капитал, която съответства на синтетичната сметка Резултат при несъстоятелност и ликвидация от група 12 на примерния национален сметкоплан ).

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

 • РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

  Виж повече

 • Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 7/7.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72002 лв
1 GBP = 2.19547 лв