Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

  Виж повече

 • ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

  Виж повече

 • КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Броят на предприятията, които произвеждат биологични активи и селскостопанска продукция у нас е значителен. По обясними причини, той ще се увеличава. Това прави актуални и проблемите на счетоводното отчитане на този вид активи. Правилата за отчитане на този специфичен вид активи са определени в международен счетоводен стандарт 41 Земеделие и счетоводен стандарт за предприятията по член 22б на Закона за счетоводството (малки и средни предприятия) 41 Селско стопанство. Правилата на МСС 41 Селско стопанство са в сила за пери4оди, започващи след 01. 01. 2003-та година, или вече осем години. Тези правила са били предмет на множество коментари и са добре познати на счетоводителите. Според нас, особено съществени са правилата, които уреждат оценяването на биологичните активи и на селскостопанската продукция през периодите след тяхното първоначално признаване. Т.е. - за последващото им оценяване. Поради това, според нас ще бъде полезно за читателите тяхното напомняне и коментиране с практически примери. Изпълнението на тази задача е предмет на настоящия коментар. 1. Определяния на основните понятия, използвани в стандарта. Биологичните активи се определят в двата посочени по-горе два стандарта (международният и националният като живи животни или растения, придобити и контролирани от предприятията в резултат на минали събития, от чието управление се очакват икономически ползи за собствениците им. Група биологични активи са сходни по биологичното си битие животни или растения. Например: овче, краве, биволско и други подобни стада; масиви с трайни насаждения, площи с пшеница, с царевица, слънчоглед и т.н. Селскостопанската продукция се определя в същите стандарти като първоначално придобит полезен продукт от биологичните активи на предприятието (от живите животни или растения), които се идентифицират като отделен актив в момента на отделянето им от биологичния актив. Продуктите, които се получават в резултат на преработката на селскостопанската продукция не се включват в обхвата на споменатите по горе два счетоводни стандарта - национален и международен - под № 41. С цел да се онагледи и улесни диференцирането на произведенията на селскостопанската дейност на биологични активи, селскостопанска продукция и преработена такава продукция, в разглежданите стандарти са дадени няколко примера. Тук ще се спрем на някои от тях: От едно овче стадо може да се произвеждат мляко, вълна и месо. Само че, при производството на месо се прекъсва биологичния цикъл (жизнения цикъл) на този вид биологичен актив. Поради това, ще разгледаме само първите два споменати по-горе продукти на преработка на резултатите от посочения по-горе актив - млякото и вълната.

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

 • РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

  Виж повече

 • Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 7/7.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.69630 лв
1 GBP = 2.22392 лв