Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОСОБЕНОСТИ НА ОБЛАГАНЕТО И СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА ВНОСА НА АКТИВИ.автор:Ас. Стела Григорова, Ас. Валентина Гочева, ИУ - Варна

  Външнотърговските сделки със стоки са особен вид отчетни обекти от счетоводна гледна точка. Те се характеризират с голямото си многообразие, което от своя страна обуславя и тяхната сложност. По-съществените особености бихме могли да обобщим по следният начин: ў При покупко-продажба на стоки в международната търговия участниците в сделката винаги произхождат най-малко от две, а в редица случаи и от повече от две различни държави; ў Това налага стоките, обект на сделката да пресичат различни национални граници с всички произтичащи от тук последици, като: (изпълнение на различни формалности с митнически, административен и друг характер при преминаване на границата, предоставяне на строго определени по съдържание и форма документи и др.; ў Разплащанията, извършвани във връзка с външнотърговската сделка най-малко за единия от контрагентите са в чужда валута. Всичко това увеличава рисковете, свързани с изпълнението й и внася специфични особености във формите, начините и средствата за плащане, като предполага участието на чужди банкови институции и допълнителни разходи, свързани с уреждането на плащанията. По мнение на Бойко Маринов " Най-общо външнотърговската сделка може да бъде определена като организирана размяна на стоки и услуги, в които участват контрагенти от повече от една държава". По наше мнение това твърдение би придобило по-точен израз ако се добави: "доставка на стоки и услуги срещу заплащане". Това означава, че внасяните стоки остават трайно в страната и не подлежат на повторно изнасяне в чужбина. Информацията, генерирана от счетоводната отчетност, спомага управляващите на предприятието при вземането на решения относно цялостната дейност, а в частност и осъществяваната външнотърговска дейност. В процеса на организацията и изпълнението на външнотърговските сделки, възникват редица ситуации, които се оценяват и анализират посредством счетоводната информация за тях. Съвременната икономическа реалност създава предпоставки за по-активното участие на българските предприятия в процесите на външната търговия. Вносът е покупка на стоки от чужбина. Трябва да се направи уточнение, че с влизането на България в Европейския съюз не се използва понятието внос, тъй като преминаването на стоките между държавите членки не е свързано с каквито и да било митнически формалности. В тази връзка вносът касае само доставка на стоки от трети страни. Вносителят е вътрешен потребител, който за своя сметка. извършва внос от чуждестранен доставчик от страна нечленка на ЕС. Заплащането на внесените стоки е основен валутен разход в платежния баланс на страната, поради което чистият внос се отчита като пасивно търговско салдо. Счетоводните записвания за отразяване на вноса на стоки се базират на първичните счетоводни документи в качеството им на носители на информация за регистриране за първи път на извършените стопански операции. Най-важните и най-често прилаганите документи, свързани с вноса на стоки са: импортна фактура, митническа декларация, транспортни документи, в това число товарителница, коносамент, застрахователни полици и други

 • ДДС при прехвърляне на вземане.Лиляна Панева - данъчен консултант

  Виж повече

 • Изменения от 1 юли 2011 г. в документите, които се представят в териториалните поделения на НОИ за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане.Румяна Станчева

  Виж повече

 • КООРДИНАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ НА ЕС ОТНОСНО СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СЕМЕЙНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ.Мария Стамболиева

  Виж повече

 • ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА БИОЛОГИЧНИ АКТИВИ.д-р Иван Златков, регистриран одитор

  Виж повече

 • ПРОБЛЕМИ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОБЯВЕНИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ - КРИТИЧЕН КОМЕНТАР НА НЯКОИ ПОСТАНОВКИ В СС13 гл.ас. д-р Десислава Йосифова

  Виж повече

 • ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ 1 ЯНУАРИ 2011г.Проф.Костадин Иванов

  Виж повече

 • Промени относно данъчното третиране и облагане с ДДС на доставки на услуги съгласно Регламент № 282/2011 г.Валентина Василева - данъчен консултант

  Виж повече

 • РАБОТА НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ.автор: Гошо Мушкаров

  Виж повече

 • Разходи за бъдещи периоди и приходи за бъдещи периоди.автор:Марин Гълъбов

  Виж повече

 • Ред за спиране на ревизия и проверка по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.Галина Николова - юрист

  Виж повече

 • РЕД И НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ, РАЗСРОЧВАНЕ И ОТСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Цветан Станкулов

  Виж повече

 • СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ЖИВОТНИ В ОСНОВНИТЕ СТАДА.гл.ас.Теодора Рупска

  Виж повече

 • Счетоводно отчитане на финансов лизинг. Борис Решовски, д-р по икономика.

  Виж повече

 • Трудово правоотношение, възникнало от избор - особености, предсрочно прекратяване.Жанет Богомилова

  Виж повече

Брой: 7/7.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв